Pomiń nawigację
Komunikat

Informujemy, że ze względu na trwającą aktualnie ocenę wniosków rozstrzygnięcie naboru w działaniu 2.27 FENG Laboratorium Innowatora nastąpi do 24 kwietnia br.

Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Laboratorium Innowatora - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Wybór operatorów realizujących programy wsparcia indywidualnych innowatorów.

 • 21 września 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 24 października 2023

  Start składania wniosków

 • 19 grudnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

7 000 000 PLN

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Celem działania jest realizowanie przez Operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centra transferu technologii,
 • centra innowacji,
 • inkubatory technologiczne,
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne.

Wsparcie finansowe

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie
 • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
 • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
 • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
 • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.:
  • koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych;
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Więcej informacji w Dokumentach : Ogłoszenie o naborze, Kryteria wyboru projektów i Regulamin wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

7 000 000 PLN

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Usługi bezpośredniego wsparcia pomysłodawców mogą być realizowane przez podmiot/y wybrany/e z zastosowaniem przepisów, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Partnerzy projektowi nie są wykluczeni z możliwości uczestnictwa w postępowaniu na wybór wykonawcy w projekcie Laboratorium Innowatora z zastosowaniem przepisów wytycznych. 

Projekt nie jest realizowany w formule partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, tj. partnerzy projektowi nie ponoszą wydatków kwalifikowanych ze środków dofinansowania przyznanego projektowi. W tym sensie partnerzy nie dysponują wyodrębnionym budżetem w projekcie na określone działania.

 

 

 

Nie, Operator nie może oczekiwać świadczeń finansowych od uczestnika programu w przypadku rezygnacji pomysłodawcy w dowolnym momencie z uczestnictwa w programie. 

Wnioskodawca w celu spełnienia kryterium obligatoryjnego nr 1 „kwalifikowalność Wnioskodawcy oraz przedmiotu projektu” musi wykazać m.in., że nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zapewnieniem warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Zatem działalność ośrodka innowacji w celu osiągnięcia zysku nie wyklucza go z udziału w konkursie pod warunkiem, że zysk przeznaczany jest na cele związane z zapewnieniem warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. W tym zakresie kluczowe dla weryfikacji są postanowienia aktów założycielskich podmiotu, statut spółki etc. Informacje w tym zakresie Wnioskodawca winien jest przedstawić w polu „Uzasadnienie spełniania definicji podmiotu działającego na rzecz innowacyjności”. 

W ramach potencjału oceniane jest doświadczenie i kompetencje kluczowych 8 członków zespołu realizującego koncepcję programu (bezpośrednio zaangażowanych w rzeczową realizację działań: Nabór, Preselekcja, Mentoring), w tym 3 kluczowych ekspertów oceniających pomysły biznesowe.

W odniesieniu do co najmniej 8 wyżej wskazanych osób Wnioskodawca przedstawia ich imiona i nazwiska, opis wykształcenia, doświadczenia i kompetencji.

Osoby te powinny dysponować weryfikowalnym doświadczeniem w:

− rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub;

− tworzeniu lub komercjalizacji nowych technologii lub;

− realizacji procesów inwestycyjnych venture capital.

Przedstawione doświadczenie powinno być poparte przykładami konkretnych przedsięwzięć/działań. Przedstawiony opis wskazanych we wniosku osób powinien potwierdzać adekwatne doświadczenie oraz kompetencje w zakresie właściwym dla powierzonych zadań, z uwzględnieniem koncepcji programu przedstawionej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca opisuje także strukturę organizacyjną, podział zadań, wskazane funkcje oraz wymagane kompetencje odnośnie do całego zespołu realizującego koncepcję programu (w tym co najmniej 5 kluczowych członków oraz 3 kluczowych ekspertów).

Koncepcja programu Laboratorium Innowatora wymaga uwzględnienia wsparcia pomysłodawców z obszaru całej Polski oraz zakładać działania takie jak Nabór, Preselekcja i Mentoring, opisane zgodnie z wymogami kryterium rankingującego nr 2. Opis koncepcji programu Laboratorium Innowatora powinien uwzględniać następujące elementy:

 • informacje nt. organizacji naboru;
 • przewidywany zakres i zasady współpracy z Partnerami;
 • założone rezultaty programu i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia;
 • informacje potwierdzające skuteczność proponowanej koncepcji;
 • zidentyfikowane ryzyka oraz działania planowane do podjęcia/podjęte w celu ich eliminacji lub minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
 • sposoby zapewnienia skutecznego wsparcia Pomysłodawców z obszarów całej Polski;
 • informacje nt. przyjętych terminów działania Mentoring wraz z uzasadnieniem;
 • narzędzia i metody badania postępu i prawidłowości zaplanowanych prac;
 • warunki i zasady przerywania uczestnictwa w programie w przypadku braku postępów Pomysłodawcy w realizacji opisanych działań i/lub braku zaangażowania Pomysłodawcy;

Projekt powinien być realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R, tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wywierać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R).

Każdy wniosek ocenimy zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi i rankingującymi. Każde kryterium obligatoryjne jest oceniane w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE). Każde kryterium rankingujące jest oceniane w sposób punktowany.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych otrzyma ocenę „TAK” i w każdym z kryteriów rankingujących uzyska minimalną liczba punktów wymaganą do spełnienia kryterium. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi:

- uzyskać wymagane minimum punktowe w każdym kryterium;

- uzyskać łącznie co najmniej 5 punktów.

W ramach kryteriów rankingujących projekt może uzyskać łącznie maksymalnie 12 pkt. O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny kryteriów rankingujących.

W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryteriach według następującej kolejności:

 1. Kryterium: Koncepcja programu Laboratorium Innowatora;
 2. Kryterium: Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu;
 3. Kryterium: Doświadczenie Wnioskodawcy w rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu, tj. wyliczane w relacji do kategorii „koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”. Koszty wynagrodzenia kierownika/koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, kwalifikowane są w całości kosztach pośrednich projektu.

Wynagrodzenia członków zespołu realizującego koncepcję programu w tym ekspertów oceniających pomysły biznesowe oraz członków zespołu wdrażającego projekt mogą być kwalifikowane w kosztach bezpośrednich, o ile osoby te nie pełnią funkcji kierowniczych lub administracyjnych. W przypadku kiedy nazwa i/lub zakres stanowiska będzie wskazywał na pełnienie funkcji kierowniczych lub administracyjnych wynagrodzenia osób pełniących te funkcje kwalifikowalne są do wsparcia w ramach kosztów pośrednich.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować