Pomiń nawigację
Komunikat

W dniu 30 listopada 2023 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 02.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Złożono 231 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 92 mln zł.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Cel finansowania:

Wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych

 • 14 września 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 16 października 2023

  Start składania wniosków

 • 30 listopada 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Zasięg terytorialny projektu

Zagranica

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie finansowe

Na co można otrzymać dofinansowanie

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.
Poznaj najważniejsze informacje dotyczące konkursu w rozmowie naszych ekspertów

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 50% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Należy podkreślić, iż w ramach projektu zadaniem możliwym do zrealizowania na targach, które nie są wymienione na liście wydarzeń targowych z zał. 8 do Regulaminu, jest wyłącznie misja wyjazdowa. Oznacza to konieczność spełnienia wszystkich warunków dotyczących jej organizacji i przebiegu wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.

W opisanym przypadku, biorąc pod uwagę, że stoisko podczas targów wnioskodawca organizuje we własnym zakresie, weryfikacji podlegać będzie wyłącznie zadanie określone we wniosku o dofinansowanie, a więc misja wyjazdowa na targi. To zadanie będzie na początku podlegało ocenie Komisji Oceny Projektów w zakresie zasadności jego realizacji i niezbędności zaplanowanych wydatków, a następnie wnioskodawca będzie rozliczany z realizacji ww. zadania na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Konieczne będzie, m.in. w odniesieniu do wydatków rozliczanych stawką jednostkową sprawdzenie, czy i na jakim poziomie zrealizowano wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową, o której mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla Działania 02.25, na podstawie: 

1) dokumentów potwierdzających udział w imprezach, których celem jest promocja produktów/ usług pod marką produktową Beneficjenta, zależnych od typu imprezy, tj.: w przypadku wyjazdowej misji gospodarczej połączonej: 

a) z udziałem w targach w roli zwiedzającego - bilet wstępu na targi dla każdego uczestnika i raport z przebiegu misji; 

b) z udziałem w konferencji branżowej - przedstawienie potwierdzenia rejestracji lub biletów wstępu dla każdego uczestnika konferencji oraz raportu z przebiegu misji; 

2) dokumentów potwierdzających liczbę osób reprezentujących Beneficjenta w związku z udziałem w imprezie/wydarzeniu, w tym polecenie wyjazdu służbowego dla każdego uczestnika wskazujące dane delegowanej osoby (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, forma zatrudnienia/współpracy), cel podróży służbowej (rodzaj, nazwę i lokalizację imprezy), termin, datę wystawienia, dane i podpis wystawiającego, podpis delegowanego. Jednocześnie raport z przebiegu misji powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce realizacji misji, ramowy plan misji, cel misji, informacje nt. pracowników przedsiębiorcy biorących udział w misji, harmonogram spotkań z kontrahentami, listę osób, z którymi zorganizowano spotkania, opis innych aktywności podjętych w ramach misji, dokumentację fotograficzną, podsumowanie 

3) opis osiągniętych celów misji wyjazdowej.  

W związku z powyższym, w opisanym przypadku konieczne jest zachowanie przejrzystej ścieżki audytu. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której dofinansowaniu będą podlegały koszty podróży służbowych pracowników odpowiedzialnych za realizację i udział w targach w roli wystawcy, a nie w misji wyjazdowej. Ponadto, zgodnie z dokumentacją konkursową do raportu należy załączyć bilet wstępu na targi w roli zwiedzającego, a nie potwierdzenie udziału w targach w roli wystarczy czy też wpis do katalogu targowego. 

Podsumowując, takie działanie jest możliwe do uznania za zrealizowane prawidłowo, a koszty za kwalifikowalne, przy zachowaniu wszystkich wymogów właściwych dla misji wyjazdowej.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w targach w charakterze wystawcy lub misjach gospodarczych (rozliczane stawkami jednostkowymi). Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą będącą wnioskodawcą lub osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z wnioskodawcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Ze względu na charakter i cel działania możliwe jest określenie tylko jednego miejsca realizacji projektu. Jako adres lokalizacji projektu należy rozumieć, zgodnie z danymi rejestrowymi: 
- w przypadku osób prawnych – adres siedziby wnioskodawcy określony w zakładce INFORMACJE O WNIOSKODAWCY – ADRES; 
- w przypadku osób fizycznych – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej adres do doręczeń), zgodnie z informacjami zawartymi w CEIDG, 
- w przypadku spółek cywilnych – adres siedziby spółki lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej jednego z przedsiębiorców – wspólników tworzących spółkę cywilną.

W przypadku, gdy adres do doręczeń jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej, może być wskazany jako miejsce realizacji projektu pod warunkiem, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do tej nieruchomości.

Wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem LSI.

(https://lsi.parp.gov.pl). 

Marka Polskiej Gospodarki to koncepcja wizualizacji związana z promocją polskiej gospodarki, określająca między innymi atrybuty Marki oraz system identyfikacji wizualnej, do stosowania której zobowiązany jest wnioskodawca, zawartej w Księdze Marki Polskiej Gospodarki dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj/marka-polskiej-gospodarki.

Wnioskodawca może wskazać we wniosku o dofinansowanie tylko jeden sektor gospodarki z listy wskazanej w ogłoszeniu o naborze. 

W ramach kosztów pośrednich możliwe jest finansowanie kosztów takich jak: opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach; rezerwacja miejsca wystawowego na targach; wpis do katalogu targowego; transport i ubezpieczenie eksponatów; biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom; organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

Koszty pośrednie traktowane są jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesione zostały wydatki na koszty pośrednie.

Projekt może uzyskać wsparcie tylko wtedy, gdy:

-dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych w ogłoszeniu o naborze;

-wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie;

-obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Lista wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe, została opracowana dla 15 sektorów gospodarki w ramach działania FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP - Brand HUB. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wydarzenia targowego z listy opublikowanej dla danego naboru (lista stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów).

Celem działania jest: 

- promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych;

- umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o najwyższym potencjale, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży;

- wsparcie przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.

 

Udział w co najmniej jednym wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy podczas imprezy ze stoiskiem narodowym z listy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (zamknięta lista wydarzeń),
wizualizacja Marki Polskiej Gospodarki wg nowego logotypu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować