Pomiń nawigację

Ścieżka Smart 2 nabór 2023

Dzwonek

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji naboru nr 2/2023

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

30 marca 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

10 maja 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Poznaj założenia realizacji projektu w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART – moduł B+R
Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji
Dotacje warunkowe w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART w pytaniach i odpowiedziach

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart 2 nabór 2023?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 1.​

wtorek:

10:00-12:00

czwartek:

10:00-12:00

Terminy zgłoszeń

Nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone są w następujących terminach:

Termin naboru

Start:

10.05.2023

Zakończenie:

30.06.2023

Dokumenty

FAQ

Nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej w okresie realizacji agendy badawczej oraz w okresie trwałości rezultatów projektu. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości, który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów (Przewodnik kwalifikowalności wydatków), pkt 1.2. Zasady kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT co do zasady stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie (niezależnie od wartości danego przedsięwzięcia). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu tylko wtedy, gdy:

 • Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów o VAT obowiązujących w naszym kraju;
 • Żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w przypadku gdy wnioskodawca nie będzie miał możliwości jego odzyskania, zgodnie z przepisami prawa krajowego. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot VAT od zakupionych w ramach realizacji Projektu towarów lub usług, wówczas informuje o tym fakcie Instytucję. Podatek VAT w takiej sytuacji nie jest kwalifikowalny. Informacje na ten temat zawiera Przewodnik kwalifikowalności wydatków zamieszczony w zakładce „Dokumenty”.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów – kryteria wspólne i rankingujące ocena zdolności do sfinansowania projektu zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionej w Modelu finansowym, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. W związku z tym Wnioskodawca w dokumentacji projektowej powinien przedstawić informacje o jego zdolności do finansowej realizacji projektu. Jeżeli zamierza korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania projektu powinien taki aspekt uwzględnić w modelu finansowym w dedykowanych do tego polach oraz w polu komentarz w modelu przedstawić szczegółowe założenia takiego finansowania. Sposób prezentacji finansowania projektu w modelu finansowym został przedstawiony w Instrukcji wypełniania modelu – załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Należy podkreślić, że w przypadku zadeklarowania finansowania projektu z zewnętrznych źródeł ten aspekt będzie podlegał ocenie. Jeśli we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym zostaną przedstawione informacje potwierdzające, że Inwestor zapewni środki na wkład własny oraz dodatkowe finansowanie projektu, będzie to przedmiotem oceny zgodnie z wymogami kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”. Jednocześnie zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Regulaminy wyboru projektów Wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do oceny wspomnianego kryterium w tym np. do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Inwestora do użyczenia środków finansowych. W odniesieniu do pytania dotyczącego jaki zakres finansowania inwestycji musi wykazać Wnioskodawca należy stwierdzić, że ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania łącznie wszystkich zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań w poszczególnych modułach i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny wniosku.

Nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej w okresie realizacji agendy badawczej oraz w okresie trwałości rezultatów projektu. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości, który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

W kryterium „Współpraca w związku z projektem” ocenie podlega, czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być potwierdzony umową.

Tym samym, współpraca powinna być związana z projektem (umowy ramowe, nie wskazujące na związek z projektem, nie spełniają tego wymogu) i odbywać się w trakcie realizacji projektu, lecz nie powinna stanowić kosztu kwalifikowanego. Wskazać należy, iż dokument dotyczący współpracy nie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie takiego dokumentu podczas oceny.

Warunki dotyczące sytuacji, kiedy może nastąpić rezygnacja lub przerwanie realizacji modułu B+R określa wzór umowy o dofinansowanie oraz załącznik nr 1 do umowy.

Nie, żaden z tych parametrów nie jest wymagany.

Prototyp, którego budowa/stworzenie (koszty materiałów, surowców, wytworzenia) będzie przedmiotem dofinansowania w module B+R, będzie można sprzedać lub będzie mógł stanowić przedmiot licencji. W takich przypadkach jednak wnioskodawca będzie musiał zapewnić, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Ponadto zgodnie z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych (art. 2 ust. 86 rozporządzenia 651/2014 KE) budowa prototypu, który będzie wykorzystywany komercyjnie, możliwa jest do dofinansowania tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, że jest on produktem końcowym z konieczności, bo jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył tylko do demonstracji i walidacji.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty” ścieżki SMART.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane promesy, jedynym załącznikiem jest model finansowy. Natomiast jeśli eksperci oceniający będą mieli wątpliwości co do zdolności do sfinansowania projektu przez Wnioskodawcę na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz w modelu finansowych to mogą w trakcie oceny poprosić o dołączenie wybranych dokumentów (promesy, umowy. itd.).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników