Pomiń nawigację
Komunikat

Szanowni wnioskodawcy, przedsiębiorcy aplikujący w naborze „Ścieżka SMART”. Chcielibyśmy Państwa poinformować, że realizujemy obecnie proces zmierzający do udzielenia dofinansowania dla projektów ocenionych pozytywnie w pierwszym naborze „Ścieżka SMART”, który prowadzony był od 21 lutego do 9 maja 2023 r.

Państwa projekty zostały ocenione wyłącznie na podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych 18 stycznia 2023 r. przez Komitet Monitorujący dla programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie były dostępne od dnia ogłoszenia naboru, czyli od 7 lutego 2023 r., w tym uproszczony schemat oceny:

https://www.parp.gov.pl/images/dzialanie/smart/zasady-oceny-projektow-.pdf

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania i wysyłki pism dla Państwa, dotyczących ok. 1500 ocenionych wniosków, informujących o wyniku oceny.

W przypadku projektów ocenionych negatywnie, indywidualnie poinformujemy każdego z Państwa o wyniku oceny i uzasadnieniu oceny każdego z kryteriów obligatoryjnych oraz liczbie punktów rankingujących i uzasadnieniu otrzymania takiej a nie innej liczby punktów. W przypadku negatywnej oceny każdy wnioskodawca ma prawo złożenia protestu, w terminie 14 dni od otrzymania pisma zawierającego wynik oceny, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w tym piśmie.

W przypadku pozytywnie ocenionych projektów, PARP wezwie do dostarczenia w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w  § 9 Regulaminu wyboru projektów. W oparciu, o te dokumenty przeprowadzimy czynności obejmujące w szczególności weryfikację statusu MŚP, w tym kwestii powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanek wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikających z przepisów, kwestii karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanek wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, źródeł finansowania projektów, objęcia obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty, które:

 1. zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów oraz
 2. spełniają w zakresie projektów i wnioskodawców przesłanki zawarcia umowy o dofinansowanie określone w Regulaminie wyboru projektów, co potwierdza weryfikacja dokonana przez PARP.

Chcemy Państwa zapewnić, że jesteśmy zaangażowani w przekazywanie do opinii publicznej rzetelnych informacji o procesie oceny w zakończonym naborze.

Rzetelność, uczciwość i przejrzystość są dla nas kluczowe przy prowadzeniu każdego procesu oceny i zawieraniu umów o dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ścieżka Smart 1 nabór 2023

Cel finansowania:

Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 • 7 lutego 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 21 lutego 2023

  Start składania wniosków

 • 9 maja 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Poznaj założenia realizacji projektu w Ścieżce SMART
Ścieżka SMART – moduł B+R
Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji
Ścieżka SMART w pytaniach i odpowiedziach

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z § 6 ust 6 Regulaminu wyboru projektów, ze strony wnioskodawcy maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu.

W dokumentacji konkursowej nie jest zabronione by zadania realizowane w ramach podwykonawstwa były realizowane zdalnie. Będzie to zależało od specyfiki zadań zaplanowanych w module. Dodatkowo, należy wskazać, że będzie to również przedmiotem oceny.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie rozliczane są metoda ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem usług zewnętrznych (podwykonawstwo). Kwoty ryczałtowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zgodnie z § 2 ust. 21 umowy o dofinansowanie, wydatki rozliczone za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 19 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozliczenia wydatków w formie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych, warunkiem wypłaty dofinansowania lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub osiągnięcie wskaźników produktu lub wykonanie zadań właściwych dla kwot ryczałtowych określonych w załączniku 1 do Umowy. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność wykonania zadań i osiągnięcia wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub kwoty ryczałtowej lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników i niewykonania zadań.

Przygotowując Harmonogram finansowy do każdego modułu należy zaplanować wydatki i uprawdopodobnić, że są one racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Zatem uzasadniając zadeklarowane wydatki należy wskazać kwoty najbardziej zbliżone do cen rynkowych, niezawyżone i niezaniżone. Natomiast w modelu finansowym prognozuje się wszystkie wydatki/koszty w cenach stałych tj. bez uwzględnienia inflacji. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest ujęta w stopie dyskontowej, którą uzupełnia Wnioskodawca w zakładce ,,Założenia" w modelu finansowym. Wskazane w pytaniu koszty, które są przewidywane do poniesienia w trakcie realizacji projektu będą w kolejnych latach przeliczane o współczynniki dyskonta. Aktualna stopa dyskonta, którą należy przyjąć to 4%. Informacja o ewentualnej zmianie stopy dyskontowej będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ogłoszeniu o naborze wniosków. Jeżeli przedsiębiorstwo np. w regulaminie płac ma zapis, że podnosi wynagrodzenie wraz z inflacją - to może określić w każdym roku wyższe wartości wynagrodzenia. Dotyczy się to również pozostałych wskazanych pozycji kosztowych. W takiej sytuacji wymaga się, żeby Wnioskodawca wyjaśnił na jakiej podstawie przyjął zmianę wartości pozycji kosztowych w kolejnych latach w modelu finansowym. Wyjaśnienia dotyczące zmian wartości pozycji kosztowych Wnioskodawca opisuje w polu ,,Komentarz'' w zakładce Koszty operacyjne w modelu finansowym.

Tak, po okresie trwałości.

Wnioskodawca powinien zadeklarować koszty kwalifikowane do dofinansowania oddzielnie dla każdego modułu w Harmonogramie wydatków dotyczącym konkretnego modułu. Kategorie wydatków do każdego modułu zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. W module Infrastruktura B+R nie wyodrębniono kategorii kosztów dotyczącej kosztów pracy.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w module B+R wskazano, że limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R. Jednocześnie należy wskazać, że w module B+R nie ma możliwości finansowania w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej, a wszelkie kategorie zostały opisane w ww. przewodniku.

Aktualizacja odpowiedzi 30.05.23

Moduł B+R może obejmować więcej niż jedną innowację. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Tak, w ramach modułu B+R można prowadzić tylko jeden projekt badawczy. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Moduł Infrastruktura B+R dotyczy realizacji inwestycji, w ramach której zostanie utworzone lub rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe. Kupowana infrastruktura musi być niezbędna do realizacji agendy przewidującej prace B+R. Efektem prac B+R wskazanych w agendzie musi być opracowanie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym, co najmniej w skali polskiego rynku. Nie znając szczegółowych założeń, nie można wskazać czy zakup auta będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny. Zaplanowane w ramach poszczególnych modułów wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań oraz zgodne z katalogiem wydatków w ramach modułów. Wnioskodawca musi swój wybór uzasadnić, co będzie podlegało ocenie ekspertów.

W kontekście wydatków związanych z zakupem i instalacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, należy wziąć pod uwagę, że taki rodzaj wydatków może być uznany za kwalifikowany w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej w różnych modułach: w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły: Wdrożenie Innowacji, Cyfryzacja, Infrastruktura B+R oraz Zazielenianie) oraz - w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (moduł: Zazielenianie przedsiębiorstw). W przypadku korzystania z finansowania inwestycji w postaci instalacji FV w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (kategoria wydatku: środki trwałe/dostawy wskazana m.in. w pozycji 4.3.3; 5.3.3; 6.3.3; 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki musi być niezbędny do realizacji celu modułu i jednocześnie musi być związany z przedsięwzięciem będącym inwestycją początkową. Czyli przykładowo jeśli w module Infrastruktura B+R budowana jest hala na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu i ta hala będzie zasilana instalacją OZE, to koszty instalacji będą uznane za wydatki kwalifikowalne w pozycji – środki trwałe/dostawy. Wtedy nie mamy do czynienia z rozróżnieniem na wydatki wyodrębnione i referencyjne. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie następujące warunki: a) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem modułu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii) b) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante) c) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja energii z OZE. W przypadku realizacji inwestycji w panele FV w module Zazielenienie przedsiębiorstw, oprócz możliwości sfinansowania takiego wydatku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku wskazana w pozycji 7.3.3 Przewodnika), wydatek taki może być uznany za kwalifikowany w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (kategoria wydatku opisana w pozycji7.3.19 lub 7.3.20. W takim przypadku nie muszą być spełnione warunki w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość produkcji energii oraz ilości sprzedanej energii do sieci, ale wskazane są inne warunki, m.in. fakt, że inwestycja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kosztów związanych z ochroną środowiska. Natomiast co do zasady zakup nowej instalacji fotowoltaicznej (niebędącej mikro instalacją) może być kwalifikowany w ramach kategorii 7.3.19 Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne) i należy ją zawsze porównać do innej instalacji mniej przyjaznej środowisku. Do określenia takiej inwestycji i obliczenia różnicy pomiędzy inwestycją planowaną (wydatek na nową instalację FV) a inwestycją referencyjną, Wnioskodawcy mogą pomocniczo wykorzystywać kalkulator opracowany w ramach Analizy w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji dostępną na stronie funduszy europejskich np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty). Natomiast jeśli instalacja związana z wytwarzaniem energii z OZE spełnia definicję mikro instalacji o której mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (pozycja 7.3.20) w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW). Dla instalacji o wartościach przekraczających wskazane w ww. definicji, należy stosować inwestycje referencyjna posiłkując się opracowanym w ramach Analizy kalkulatorem. Możliwy jest też zakup środków trwałych w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) o ile zwiększają efektywność energetyczną. Zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków są to koszty wymienione w punktach od 7.3.14 do 7.3.15. Wybór odpowiedniego sposobu finansowania uzależniony jest od możliwości wyodrębnienia kosztów wydatku. Należy wskazać, że kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 ust. 103 ww. rozporządzenia. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników