Pomiń nawigację

Ścieżka Smart 1 nabór 2023

Dzwonek

Ścieżka SMART – poprawiona wersja modelu finansowego i przedłużenie terminu składania wniosków w pierwszym naborze (ogłoszonym 7 lutego 2023 r.)

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

7 lutego 2023

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

21 lutego 2023

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

9 maja 2023

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegółowy opis

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Modułowość

O modułach

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wideo

Poznaj najważniejsze elementy ścieżki SMART w rozmowie naszych ekspertów
Zapoznaj się z zapisem webinarium dotyczącym szczegółowego omówienia Ścieżki Smart
Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Masz pytania dotyczące finansowania
Ścieżka Smart 1 nabór 2023?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5.​

wtorek:

10:00-14:00

środa:

10:00-14:00

czwartek:

10:00-14:00

Terminy zgłoszeń

Nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone są w następujących terminach:

Termin naboru

Start:

21.02.2023

Zakończenie:

9.05.2023

Termin naboru

Start:

10.05.2023

Zakończenie:

30.06.2023

Dokumenty

FAQ

Analogicznie jak w przypadku wypełniania rocznego sprawozdania finansowego, koszt wytworzenia produktu powinien być wypełniany zgodnie z zasadami rachunkowości.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu ”Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce  w RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań. Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Dla zadania realizowanego zarówno przez osoby z kategorii personel projektu, jak i podwykonawcę, należy dodać dwa rodzaje wydatków: dla kategorii Personel projektu i kategorii Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania wniosku, która wskazuje, że do każdego zadania należy wskazać wydatki (poprzez przycisk „Dodaj wydatek”), które wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją danego zadania. Praca podwykonawcy nie powinna być wydzielana do osobnego zadania, lecz do osobnego wydatku danego zadania.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. W tym przypadku Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą. Należy pamiętać, że wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik B+R lub kierownik zarządzający modułem pozostaje w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy.

W przypadku realizacji projektu linearnego polegającego na realizacji modułu B+R, Wdrożenie innowacji oraz Infrastruktura B+R oraz niepowodzenia prac B+R objętych modułem B+R, środki na moduł Wdrożenie innowacji nie zostaną wypłacone, ponieważ zgodnie z § 1 ust. 15 Szczegółowych warunków realizacji modułów „Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R objętych modułem B+R, jeśli jest przewidziane w module Wdrożenie innowacji, może zostać przekazane po pozytywnej weryfikacji wyników prac B+R przez Instytucję”.

W przypadku, gdy projekt składa się z modułu B+R oraz modułów fakultatywnych oraz zajdzie konieczność zaprzestania prac B+R zastosowanie mają zapisy § 1 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie. Zwracamy uwagę, że beneficjent będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia ostatniego wniosku o płatność w module B+R. Jeżeli zasadność zaprzestania prowadzenia prac B+R zostanie potwierdzona przez PARP, beneficjent otrzyma dofinansowanie w module B+R z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków w tym module, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac B+R. W takiej sytuacji – co do zasady - beneficjent nie traci prawa do realizacji pozostałych modułów fakultatywnych i ich rozliczenia zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

W przypadku projektu linearnego należy mieć na uwadze, że realizacja modułu Infrastruktura B+R może być uzależniona od pełnej realizacji modułu B+R. W takim wypadku osiągnięcie rezultatów modułu Infrastruktura B+R może nie być możliwe, gdyż prawdopodobnie prace wskazane z module B+R będą stanowiły cześć agendy badawczej w module Infrastruktura B+R. Z kolei ich zaniechanie może wpłynąć negatywnie na efekty modułu Infrastruktura B+R. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie.

Umowa o współpracy powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż zgodnie z opisem kryterium zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być, potwierdzony umową (załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów - Kryteria wyboru projektów – wspólne i rankingujące). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że współpraca w projekcie nie musi dotyczyć działań, które stanowią koszty kwalifikowane projektu. W takim kontekście nie ma znaczenia czy umowa jest warunkowa czy jest to np. długoletnia umowa o współpracy. Trzeba odróżnić współpracę od zlecenia wykonania konkretnych prac, a następnie rozliczenia tych prac w projekcie i wykazania ich kosztów jako koszty kwalifikowane. Jeśli Wnioskodawca planuje, że w ramach współpracy będą realizowane zadania, których koszty będą wykazane jako koszty kwalifikowane projektu to musi być zawarta umowa warunkowa o współpracy, wówczas działanie takie nie będzie stanowiło wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Zakres umowy będzie przedmiotem oceny.

Nie istnieją wytyczne, inne niż te wskazane w kryterium „Istota modułu” modułu Infrastruktura B+R, dotyczące zakresu Agendy badawczej.

Zgodnie z opisem kryterium „Istota modułu” przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy:

• agenda badawcza obejmuje co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu;

• agenda badawcza jest realistyczna i spójna z opisem modułu;

• Wnioskodawca przedstawił argumentację pozwalającą stwierdzić, że realizacja modułu jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa;

• agenda badawcza zawiera co najmniej następujące elementy:

✓ główne obszary badawcze,

✓ indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,

✓ przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub innowacje w procesie biznesowym i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,

✓ analizę zapotrzebowania rynkowego na produkty/procesy opracowane w oparciu o wyniki prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej,

✓ założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki prac B+R,

✓ zakres prac B+R realizowanych na zlecenie w przypadku, gdy dodatkowo są przewidziane w projekcie (o ile dotyczy).

• prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, tj.:

✓ planowany do wdrożenia produkt/proces, będący rezultatem planowanej do realizacji agendy badawczej, charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku. Nowe cechy i funkcjonalności zostały wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi;

✓ opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zostały określone w zał. nr 1 do Umowy „Szczegółowe warunki realizacji modułów” (duże przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 30%, część zwrotna: 70%; średnie przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 40%, część zwrotna: 60%; mikro i małe przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 50%, część zwrotna: 50%).

Kategoria 3.3.9 Koszty pośrednie (ogólne) przewidziana jest tylko w module B+R i stanowi ona 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).
 

Kadra naukowo – badawcza stanowiąca personel projektu (kategoria 3.3.1 Personel projektu) to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Dla personelu badawczego wskazanego z imienia i nazwiska nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności [patrz. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, podrozdział 3.2, sekcja 3.2.1, pkt 1 lit i)]. Jeżeli osoby nie są wskazane z imienia i nazwiska we wniosku, zasadę konkurencyjności należy stosować do umów zlecenia.

Z kolei osoby zatrudnione na umowę o dzieło należy kwalifikować w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) i dla nich należy stosować wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Podpisz umowę...

... i realizuj projekt.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników