Pomiń nawigację

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

31 grudnia 2018

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

31 grudnia 2018

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

11 marca 2019

 • logo Sektorowe Rady ds. Kompetencji
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 200 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy i IOB

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Sektorowe Rady ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • działania edukacyjne, w tym szkolenia informacyjne i usługi doradcze
 • badania i analizy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu).
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
 • określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
 • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
 • przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
 • opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
 • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach
Więcej informacji na stronie Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji
Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 200 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

2 200 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 19 800 000  zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

W projekcie nie występuje wkład własny.

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 31 grudnia 2018 r. do 11 marca 2019 r, do godziny 12.00. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie będzie uznawana data złożenia wersji elektronicznej wniosku w SOWA.

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA w ramach prowadzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Wniosek złożony poza systemem SOWA nie będzie rozpatrywany.

Termin na uzupełnienie przez Wnioskodawcę wniosku lub poprawienie oczywistej omyłki wynosi 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania (dotyczy wezwania przekazanego drogą elektroniczną) albo od dnia doręczenia wezwania (dotyczy wezwania przekazanego na piśmie).

W przypadku wszystkich kryteriów dostępu, za wyjątkiem kryterium nr 6 i 7, istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu w trakcie jego oceny.

PARP wzywa Wnioskodawcę do uzupełniania lub poprawiania projektu w trybie art. 43 lub 45 ust. 3 ustawy drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail ustalonego z Wnioskodawcą (lub za pomocą modułu komunikacji w SOWA, lub w formie pisemnej). Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy jest składane przez Wnioskodawcę wraz z pozostałymi oświadczeniami w sekcji VIII wniosku o dofinansowanie projektu.

Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy karty oceny merytorycznej wniosku o  dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Ocena merytoryczna odbywa się poprzez sprawdzenie kolejno wymienionych kryteriów dostępu określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Tak. W przypadku negatywnej oceny projektu i niewybraniu go do dofinansowania PARP przekazuje niezwłocznie Wnioskodawcy informację na piśmie o negatywnej ocenie jego projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o możliwości wniesienia protestu, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy. Protest, zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy powinien zostać wniesiony w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy. Protest powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca może wycofać protest zgodnie z art. 54 a ustawy.

PARP rozpatruje protest zgodnie z art. 57 ustawy o możliwości wniesienia protestu. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm. ),
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach funkcjonowania sektorowej rady do spraw kompetencji.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Raport

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Najczęściej zadawane pytania (2017 r.)

Dokument

Dokumentacja konkursowa (2017 r.)

Dokumentacja

Konsultacje społeczne (2017 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności (nr konkursu POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17).

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokumenty do pobrania

 • Formularz kontaktowy
  Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Konsultacje Studium Wykonalności (8.12.2015 r.)
Konsultacje Studium Wykonalności (1.12.2015 r.)

Konsultacje odbędą się 1 grudnia br. (wtorek) w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Chmielna, ul. Chmielna 132/134.