Pomiń nawigację

Zachęcamy do śledzenia najnowszych komunikatów w zakładce Komunikaty


System Wczesnego Ostrzegania

Cel finansowania:

Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach.

 • marzec 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 2 marca 2023

  Start składania wniosków

 • 3 marca 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

18 500 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo SWO

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

 • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
 • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
 • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

 •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

 • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
 • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie, 
 • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?
Skorzystaj z narzędzi zwiększających odporność firm

Skorzystaj z narzędzi zwiększających odporność firm

Zachęcamy do skorzystania z narzędzi ResC-EWE zwiększających odporność  firm na sytuacje kryzysowe.  Jest to polska wersja zestawu narzędzi umożliwiających samodzielną pracę przedsiębiorcy nad najważniejszymi obszarami funkcjonowania jego firmy, w tym zarządzaniem, finansami, rozumieniem klienta czy analizą konkurencji. Obejmują również zagadnienia odnoszące się do miękkich aspektów działalności - takich, jak relacje i komunikacja.

Każdy z ośmiu rozdziałów, na jakie podzielony jest zestaw narzędzi kończy się refleksją o tym, w jaki sposób przedsiębiorca może wdrożyć nową wiedzę w życie. Pomaga w tym zestaw pytań, które ukierunkowują myślenie czytelnika na właściwe tory działania.

Zestaw  obejmuje praktyczne narzędzia w formie interaktywnego pliku PDF oraz osiem instruktażowych filmów wideo wprowadzających użytkownika do każdego z tematów. 
Zachęcamy do korzystania z narzędzi, które wraz z krótką instrukcją znajdują się na stronie Fundacji Firmy Rodzinne https://ffr.pl/pl/ewe-2/

Zestaw narzędzi powstał w ramach projektu ResC-EWE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, będącego częścią większego programu unijnego Forward Looking Projects. Fundacja Firmy Rodzinne współfinansowała 25 % wartości tego projektu w Polsce.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

18 500 zł

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

W przypadku wątpliwości w zakresie wypełniania ankiety rekrutacyjnej, przedsiębiorcy mogą skontaktować się z konsultantami ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony przedstawione na mapie, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Województwa wchodzące w skład poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 - zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie;

Makroregion 2 - warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;

Makroregion 3 - świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie;

Makroregion 4 - dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.

Na etapie naboru oraz przygotowywania diagnozy kondycji przedsiębiorstwa z przedsiębiorcami kontaktują się konsultanci ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 1 oraz makroregionie 2 jest:

ProcessTeam sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa).

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 22 350 50 04.

E-mail: Makroregion 1 - SWO1@processteam.pl (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego)
E-mail: Makroregion 2 - SWO2@processteam.pl (dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego)

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 3 jest:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa) 

Email: Makroregion 3 – SWO3@akademiamddp.pl (dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego)

Wykonawcą rekrutującym w makroregionie 4 jest:

 • dla województw: łódzkiego, śląskiego

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa) 

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami 22 208 28 57, 503 455 332.

Email: Makroregion 4 – SWO4@akademiamddp.pl

 • dla województw: dolnośląskiego, opolskiego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szczawieńska 2, 58 - 310 Szczawno-Zdrój)

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem 74 64 80 450.

Email: Makroregion 4 – SWO@darr.pl

Konferencja otwierająca Regionalne biuro PARP w Poznaniu: Polityka Nowej Szansy

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 18 500 tys. zł. netto na przedsiębiorstwo. Środki te przeznaczone są na finansowanie usług rozwojowych: szkoleń, doradztwa, mentoringu.

Zasięg terytorialny Projektu obejmuje cały kraj. Ze względów równomiernego naboru uczestników do Projektu wyznaczono 4 makroregiony, w ramach których wsparciem objętych zostanie 2000 MMŚP spełniających kryteria zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu:

makroregion 1 – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie (580 firm);
makroregion 2 – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (478 firm);
makroregion 3 – świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie (398 firm);
makroregion 4 – dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie (544 firm).

Nie, VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Przedsiębiorca musi opłacić VAT ze środków własnych.

PARP w terminie 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej” wypłaci należne wynagrodzenie Podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe lub Uczestnikowi projektu SWO, jeśli ten opłacił fakturę przed złożeniem „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej”. PARP nie ponosi konsekwencji wynikających z przekroczenia terminu płatności za faktury (odsetki).

Wsparcie w ramach projektu polega na finansowaniu:

 1. doradztwa w celu opracowania przez podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz rekomendacji ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;
 2. szkoleń zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR; 
 3. doradztwa/mentoringu zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR.

Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej należy złożyć wraz z załącznikami:

 1. kopią faktury za usługę/usługi;
 2. w przypadku realizacji usługi podlegającej opodatkowaniu VAT potwierdzeniem dokonania przelewu kwoty odpowiadającej wysokości VAT wskazanego na fakturze na rzecz podmiotu świadczącego usługi rozwojowe;
 3. wystawionym przez podmiot świadczący usługi rozwojowe dokumentem potwierdzającym zrealizowanie usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoring), zawierającym następujące informacje: tytuł i numer ID Usługi rozwojowej w BUR, ID wsparcia, dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia Usługi rozwojowej, liczbę godzin Usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie. W przypadku doradztwa może być dodatkowo wymagany raport lub analiza. Dokument powinien być podpisany przez Podmiot świadczący usługi rozwojowe i Przedsiębiorcę. W przypadku gdy usługi, zgodnie z § 6 ust. 20 Regulaminu zostały zrealizowane przez wykonawcę spoza BUR – dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoring) wskazane  zostaną w odrębnej procedurze określonej przez PARP.

Pierwszym istotnym terminem po podpisaniu umowy jest 30 dni na sporządzenie z podmiotem rekrutującym diagnozy kondycji przedsiębiorstwa. W ciągu 30 dni od zatwierdzenia przez przedsiębiorcę diagnozy zobowiązany jest do wyboru pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia. Umowa powinna być zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od dnia jej podpisania.

Rekrutacja do projektu ma postać badania kondycji przedsiębiorstwa poprzez ankietę rekrutacyjną. Przedsiębiorca, który chce przystąpić do projektu zgłasza chęć udziału poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PARP załączając wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną oraz informację o statusie MŚP do zgłoszenia. W sytuacji, gdy dane przedstawione w ankiecie wskazują na okresowe trudności przedsiębiorca może ubiegać się o udział w projekcie. Składa wówczas wymagane dokumenty i przechodzi kwalifikację do projektu, która w przypadku pozytywnego wyniku kończy się podpisaniem umowy. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu.

Przedsiębiorca może skorzystać w ramach umowy z więcej niż jednej usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoringu), zależy to jednak od ceny poszczególnych usług. Jeśli kwota, na jaką zawarta jest umowa pozwala na opłacenie więcej niż jednej usługi, może on zrealizować również kolejne usługi.

Całkowity koszt netto udziału przedsiębiorcy i jego pracowników w usługach rozwojowych ponosi PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT za te usługi (najczęściej są one zwolnione z VAT). Dodatkowo przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT od przeprowadzonej przed podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa – szacowana wysokość tego podatku to ok. 230 złotych

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Zobacz
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Raport

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Zobacz
System wczesnego ostrzegania - przewodnik dla przedsiębiorców

Poradnik

System wczesnego ostrzegania - przewodnik dla przedsiębiorców

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Podpisywanie umowy

Zapoznaj się z wzorem umowy i listą załączników

Dodatkowe dokumenty

Pozostałe dokumenty