Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Dzwonek

Lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w IV rundzie konkursu nr 5

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS).

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

28 stycznia 2019

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

28 lutego 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

15 stycznia 2020

 • Maksymalne dofinansowanie

  152 000 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  5 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Ponadregionalny

 • Dla kogo

  MŚP i konsorcja MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych

 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu


Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):

 • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)

 • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

 • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców
 • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy

Samodzielny wnioskodawca MSP:

 • produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia

Czym jest produkt sieciowy?

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Jakie w działaniu występują rodzaje pomocy?

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju wnioskowanej pomocy:

 • regionalna pomoc inwestycyjna (RPI) – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, mapę znajdziesz poniżej.

 • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych inwestycji w ramach tej pomocy, jednocześnie maksymalnie 2 mln euro dofinansowania.

 • pomoc na usługi doradcze wynosi 50%.

 • pomoc szkoleniowa może wynosić maksymalnie 50%. Plus dodatkowe 20% dla mikro oraz małych przedsiębiorców oraz 10% dla średnich przedsiębiorców.

 • pomoc de minimis może wynosić maksymalnie 70%.

Jakie w działaniu występują rodzaje pomocy?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

152 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

mapa pomocy regionalnej

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 420 000 000 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić minimum 5 mln zł

Katalog kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Regulaminie konkursu.
UWAGA: VAT nie jest kosztem kwalifikowanym!

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Raport

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Zobacz
Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Raport

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

2017 - nabór 3 - etap IV
Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)
Ogłoszenie o konkursie (II 2016 r.)

Dokument

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokument

Konsultacje społecze (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 05 do 17 stycznia 2016 r., w ostatnim dniu do godz. 24.00. Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.