Pomiń nawigację

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Cel finansowania:

Łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki.

 • 6 września 2021

  Ogłoszenie konkursu

 • 20 września 2021

  Start składania wniosków

 • 5 października 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

255 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

60 000 - 300 000 zł

Wkład własny

minimum 15%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

255 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

300 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie 155 859 199,93 zł. 

 

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. a) wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. b) wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
 3. c) podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
 4. d) wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań. Dopuszczalny termin rozeznania rynku to maksymalnie pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie lub dniem rozpoczęcia projektu, jeśli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku.

Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie: 1) realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 lutego 2020 r.; 2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r. Jaki jest termin zgłaszania wniosków Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć projektu całkowicie zrealizowanego. Należy jednak pamiętać, że wymaga to posiadania dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku w odniesieniu do kosztów podlegających dofinansowaniu oraz dokumentów potwierdzających realizację wskaźników dla kwot ryczałtowych, zgodnie ze szczegółowymi wymogami przedstawionymi w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013, z możliwością dofinansowania również MŚP, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Wskazane zapisy nie obligują PARP do skrócenia naboru, lecz dają uprawnienia do takiego działania. W sytuacji gdy wartość złożonych wniosków przekroczy wskazaną powyżej granicę, PARP będzie rozważać możliwość i czas wcześniejszego zamknięcia naboru w taki sposób, aby nie wprowadzać zbędnego pośpiechu skutkującego niską jakością składanych wniosków. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór nie będzie krótszy niż 7 dni. 

Zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 1. zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu; 
 2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Ponadto koszty kwalifikowalne muszą być zgodne z § 42 pkt: 8, 20, 21, 29, 31, 33 i 34 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2133, z późn. zm.). Proszę zwrócić uwagę na to, że część kosztów kwalifikujących się na podstawie przywołanych zapisów Regulaminu konkursu nie będzie spełniać wymogów rozporządzenia. Podobnie rozporządzenie we wskazanych przepisach wymienia niektóre koszty, które nie spełnia wymogów Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Aby mówić o kwalifikowalności kosztów, muszą być one rodzajowo zgodne równocześnie z Regulaminem konkursu jak i ww. rozporządzeniem.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.

Standardowe oprogramowanie biurowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, oznacza oprogramowanie, którego funkcjonalności znajdują zastosowanie w pracy o charakterze biurowym, w bardzo szerokim spektrum typów działalności gospodarczej, pozostając bez ścisłego związku z charakterystyką procesów biznesowych, w których jest ono wykorzystywane. Przykładami standardowego oprogramowania biurowego są: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej. Standardowe oprogramowanie księgowe, którego nabycie nie podlega dofinansowaniu, to oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia ewidencji księgowej działalności gospodarczej wnioskodawcy, rozliczeń, organizacji i zarządzania finansami w firmie. Rozwiązania niestandardowe w tym zakresie oferują specyficzne funkcjonalności wynikające z zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych, których wykorzystywanie zwiększa w sposób istotny i oczywisty zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na sytuacje kryzysowe. Przykładem rozwiązań niestandardowych mogą być rozwiązania wykorzystujące mechanizmy analizy Big Data lub sztucznej inteligencji i integrujące funkcje księgowe z funkcjami dotyczącymi automatyzacji zarządzania logistyką lub produkcją przedsiębiorstwa. Niekwalifikowalne będzie również oprogramowanie zakupywanie w celu stworzenia sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Zobacz
Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów