Pomiń nawigację

Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)

Dzwonek

Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy (Travel Grants)

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

21 lipca 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

20 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

1 października 2021

 • logo Wsparcie na utworzenie partnerstwa
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 000 euro

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska i Norwegia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i Norwegia

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi poprzez organizację misji gospodarczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na:

 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej,
 • zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

 • dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 • w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalaność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
 • zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.
Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 000 euro

 • w ramach 1 misji gospodarczej:
  • ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
  • do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób.
Wsparcie można uzyskać na organizację maksymalnie 2 misji gospodarczych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji w zakładce "Komunikaty".

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Z założenia każda spółka może się ubiegać o dofinansowanie do podroży służbowej pod warunkiem, że spełnia kryterium MŚP. Pragnę podkreślić, że w związku z powiązaniami o których Pani pisze ocenie i analizie będą podlegać wszystkie spółki ze sobą powiązane. Jeśli z analizy wyniknie, że wszystkie spółki ze sobą powiązane zatrudniają do 250 pracowników oraz posiadają roczny obrót do 50 mln euro wtedy możemy mówić o średnim przedsiębiorstwie a co za tym idzie zostaną spełnione warunki kwalifikowalności wnioskodawcy.

Dzięki temu będzie można w stanie ocenić czy spółki spełniają warunki kwalifikowalności.

Wnioskodawca obligatoryjnie musi wziąć udział w: 

 1. Co najmniej jednej, najbliższej edycji targów lub konferencji określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 2. Wydarzeniu organizowanym przez PARP we współpracy Innovation Norway podczas targów lub konferencji
 3. Co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z co najmniej dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju, w którym odbywają targi lub konferencje.

Przedstawiona interpretacja jest trafna. Wskazana w ogłoszeniu kwota wsparcia do 2 tys. euro dotyczy jednej misji gospodarczej. Jeśli w jednym wniosku przedsiębiorca zamierza ubiegać się o wsparcie dla dwóch misji gospodarczych, wówczas może uzyskać wsparcie do 4 tys. euro.

Link do generatora wniosków ukaże się 20 sierpnia 2021 r. i będzie dostępny na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-na-utworzenie-partnerstwa

 • dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 • w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
 • zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
  • karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
  • wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załącznika nr 8 do ogłoszenia,
  • kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa zostanie uruchomiony w dniu 20 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00.

Nie. Kwota wypłaconego wsparcia na rozwój współpracy zależy od liczby faktycznie zrealizowanych misji gospodarczych i udokumentowania kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji:

 • W przypadku zrealizowanej jednej misji gospodarczej PARP udziela beneficjentowi wsparcia:
  1. w kwocie ryczałtowej 1 800 EUR (słownie: jeden tysiąc osiemset euro, 00/100) na pokrycie kosztów jednej zagranicznej podróży służbowej, oraz
  2. w kwocie nieprzekraczającej 200 EUR (słownie: dwieście euro, 00/100) na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji.
 • W przypadku zrealizowania dwóch misji gospodarczych PARP udziela beneficjentowi wsparcia:
  1. w kwocie ryczałtowej 3 600 EUR (trzy tysiące sześćset euro, 00/100) na pokrycie kosztów dwóch zagranicznych podróży służbowych; oraz
  2. w kwocie nieprzekraczającej 400 EUR (słownie: czterysta euro, 00/100) na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji.

Należy pamiętać, aby wszystkie misje gospodarcze i związane z nimi koszty zaplanować w złożonym wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy.

Zakres kosztów kwalifikowalnych do objęcia wsparciem na rozwój współpracy stanowią koszty:

 • zagranicznej podróży służbowej w wysokości (kwota ryczałtowa):
  1. 1 800 EUR, w przypadku zrealizowania jednej misji gospodarczej,
  2. 3 600 EUR, w przypadku zrealizowania dwóch misji gospodarczych; oraz
 • faktycznie poniesione (i później udokumentowane) na zakup biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji (dla maksymalnie dwóch osób), w wysokości nieprzekraczającej łącznie:
  1. 200 EUR, w przypadku zrealizowania jednej misji gospodarczej,
  2. 400 EUR, w przypadku zrealizowania dwóch misji gospodarczych,

Należy pamiętać, aby wszystkie koszty zaplanować w złożonym wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy. Tak. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, na podstawie złożonego wniosku o płatność. Dla każdej zrealizowanej misji gospodarczej beneficjent dołącza do wniosku o płatność:

 • w przypadku ubiegania się wyłącznie o wypłatę kwoty ryczałtowej na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej:
  1. karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej (daty, trasa, cel podróży) przez beneficjenta, jego wspólnika, członka organu lub oddelegowanego pracownika; oraz
  2. potwierdzenie uczestnictwa w:
 • targach lub konferencji,
 • wydarzeniu organizowanym przez PARP we współpracy z Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji,
 • co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z co najmniej 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja

zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8 do ogłoszenia;

 • w przypadku ubiegania się o wypłatę kwoty ryczałtowej na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej i o refundację kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji:
  1. karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej (daty, trasa, cel podróży) przez beneficjenta, jego wspólnika, członka organu lub oddelegowanego pracownika; oraz
  2. potwierdzenie uczestnictwa w:
 • targach lub konferencji,
 • wydarzeniu organizowanym przez PARP we współpracy z Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji, co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z
 • co najmniej 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja

zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8 do ogłoszenia; oraz

 1. kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) wraz z dowodami zapłaty, potwierdzających poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji, opisane w sposób umożliwiający powiązanie ich z ww. targami lub konferencją.

Dokumenty księgowe beneficjent oznacza co najmniej numerem Umowy.

Tak. Należy jednak pamiętać, że w misji gospodarczej musi uczestniczyć: beneficjent, jego wspólnik, członek organu lub oddelegowany pracownik, przy czym ta sama (jedna) osoba fizyczna może reprezentować tylko jednego beneficjenta. Ponadto kwota ryczałtowa wsparcia zawsze wynosi 1 800 EUR dla jednej misji gospodarczej i związanej z tą misją podróży służbowej, niezależnie od liczby podróżujących osób. Z kolei faktycznie poniesione i udokumentowane koszty zakupu biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji zostaną zrefundowane dla maksymalnie dwóch osób.

Tak, beneficjent składa do PARP wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniej misji gospodarczej. Za dzień zakończenia misji gospodarczej uznaje się dzień uczestnictwa w ostatnim z działań określonych w § 2 ust. 4 Umowy o dofinansowanie.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2022

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2022

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Zobacz
Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o wsparcie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów
Listy projektów wybranych do dofinansowania