Wsparcie prawne dla start-upów

Dzwonek

Aktualizacja nr 4 Listy wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach Wsparcia Prawnego dla startupów

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów w zakresie współpracy z inwestorami i odbiorcami usług

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

5 sierpnia 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

19 sierpnia 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

23 sierpnia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  22 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  22 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Start-upy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Wsparcie prawne dla start-upów jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
 • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu
 • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat
 • osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku
 • posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

22 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

22 000 zł

Możesz otrzymać maksymalnie 22 000 zł, wkład własny nie jest wymagany. Gdy koszt wybranych usług przekroczy maksymalną wartość dofinansowania tj. 22 000,00 zł, nadwyżkę będziesz musiał(a) pokryć ze środków własnych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 1 500 000 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat;
 2. osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku; 
 3. posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego. Szczegóły w Regulaminie konkursu, w paragrafie 4.

Wnioskodawca dysponuje listem intencyjnym wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez
przedsiębiorcę cech, które w jego opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku (dokument należy załączyć do wniosku). Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Wsparcie prawne może dotyczyć pomocy prawnej w formie usług doradczych w zakresie:

a. realizacji procesu inwestycyjnego, w tym: 

 • przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;
 • dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem;

b. realizacji procesu zamówień, w tym:

 •  dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego startupu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
 • przygotowanie umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków
  ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem; c) konsultacji prawnych mających na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej –w wymiarze do 5 godzin. Jeden Wnioskodawca może skorzystać z każdego rodzaju usług wymienionych powyżej tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że z usług wymienionych w punkcie

c.  Wnioskodawca może skorzystać tylko łącznie z usługami wskazanymi w punktach a) lub b).

Jeden Wnioskodawca może otrzymać wsparcie na realizację usług doradczych w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25 000,00zł brutto niezależnie od liczby złożonych wniosków. Uwaga! Jeden Wnioskodawca może skorzystać z każdego rodzaju usług wymienionych w Regulaminie konkursu tylko jeden raz. Szczegóły w paragrafie 5, w Regulaminie konkursu.

Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW w terminie od 22lipca 2020 r. do 30 września2020r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków.

PARP zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub skrócenia naboru w przypadku, gdy suma wnioskowanego wsparcia ze złożonych w naborze wniosków przekroczy 110% kwoty środków przeznaczonych na wsparcie projektów, o której mowa w § 3 ust. 4 (czyli będzie wyższa niż 1210000,00zł). O wstrzymaniu lub skróceniu naboru PARP poinformuje za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Programu nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

PARP nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia:

 • przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt1;
 • podmiotowi, który:
 1. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
 2. pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego,
 3. naruszył w sposób istotny jakąkolwiek umowę zawartą z PARP –w związku z art. 6b ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi; 
 • podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
 • podmiotowi, prowadzącemu działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rad (WE) nr 104/2000;
 • podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych; 
 • podmiotowi wymienionemu w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, str. 37);
 • podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku Ido Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 1. wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
 2. udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 
 • podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeśli wsparcie byłoby bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • podmiotowi(w rozumieniu jednego przedsiębiorstwa), który w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzedzających latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis w kwocie wyższej, niż 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów, kwoty 100 tys. euro;
 • podmiotowi prowadzącemu działalność w sektorach wykluczonych z przyznania pomocy wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia18grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.); 13) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; 
 • podmiotowi, który łącznie z inną pomocą de minimis udzieloną mu w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, przekroczy dopuszczalną wielkość pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzieleniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

Tak. List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Dokument ten stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Ewaluacja

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego FAZA V (2021)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy

Listy projektów w ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów 2019
Listy zawartych umów
Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty