Pomiń nawigację

Komunikaty

29.10.2020

Dodatkowe ponad 16 mln zł na zrównoważony transport miejski w Białymstoku

29 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto Białystok nr POPW.02.01.00-20-0002/17 pn. ,,Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”. Aneks dotyczy zwiększenia dofinansowania o kwotę 16 034 478,46 PLN, w wyniku czego projekt uzyska maksymalne 85% dofinansowanie z EFRR.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 172 mln zł, koszty kwalifikowalne projektu stanowią ponad 146 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 125 mln zł.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 29 sierpnia 2016 r. - 31 stycznia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest:

  1. Budowa/przebudowa ulic stanowiących szkielet podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się komunikacja miejska, budowa bus pasów, infrastruktury rowerowej oraz parkingu P&R;
  2. Budowa ulic i infrastruktury przystankowej w celu uruchomienie nowych połączeń lub utrzymania dotychczasowych, pomiędzy Białymstokiem o osiedlami zlokalizowanymi na terenie gmin ościennych;
  3. Zakup 24 szt. niskoemisyjnego taboru spełniającego normę EURO VI o pojemności 2766 osób;
  4. Zakup i modernizacja infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: tablice informacji pasażerskiej, wiaty przystankowe, biletomaty, systemu biletu elektronicznego itp.

W wyniku projektu powstanie ponad 72 km nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej, ok. 100 miejsc postojowych w obiektach „Parkuj i jedź”, w tym 6 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, prawie 2 km buspasów oraz ponad 4,5 km infrastruktury rowerowej.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury transportowej oraz poprzez zakup niskoemisyjnego taboru wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego. Projekt ma zachęcić mieszkańców zarówno Białegostoku jak i gmin ościennych do rezygnacji z transportu indywidualnego na korzyść miejskiego transportu zbiorowego.

Nowoczesna infrastruktura transportowa jest jednym z czynników wpływających na jakość życia, zwiększenie mobilności przestrzennej mieszkańców, możliwości rozwojowe, atrakcyjność oraz wizerunek obszaru. Dodatkowo wpływać będzie na wzrost dostępności do rynku pracy, nauki i usług oraz zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów i mieszkańców.

Projekt ,,Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” jest jednym z trzech projektów realizowanych przez Miasto Białystok w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski PO PW.