Komunikaty

16.02.2022

Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa - lista projektów wybranych do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozstrzygnięciu konkursu nr 4 (1/2021) w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 273 000 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych).
Z uwagi, że łączna wnioskowana kwota w ramach projektów spełniających kryteria wyboru przewyższa wartość alokacji w konkursie, rekomendowana kwota dofinasowania projektów została przyznana z uwzględnieniem § 10 ust. 2 Regulaminu konkursu.
 
W zakładce "Wyniki i archiwum" - Listy projektów prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.