Pomiń nawigację

Komunikaty

21.12.2020

Fundusze norweskie – harmonogram ogłoszenia listy projektów rekomendowanych do wsparcia

W związku z opublikowanym 20 sierpnia br. na stronie funduszy norweskich (komunikaty) wstępnym harmonogramem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach czterech schematów konkursowych PARP wyjaśniania, że wskazany wtedy harmonogram dotyczył terminów, w których Wnioskodawcy mogą spodziewać się wezwania do uzupełnień lub poprawy wniosku w ramach danego schematu konkursowego. Wskazane terminy nie są jednak równoznaczne z terminem zakończenia oceny w ramach danego schematu i publikacji wyników konkursu w poszczególnych schematach.

Zasady ustalania wyników oceny spełniania kryteriów wyboru projektów reguluje § 19 Ogłoszenia konkursu, zgodnie z którym PARP ogłasza na stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia po uprzednim przygotowaniu tej listy przez Komitet ds. Wyboru Projektów. Komitet ds. Wyboru Projektów przygotowuje ww. listy na podstawie listy rankingowej będącej wynikiem ocen indywidualnych każdego projektu.

Biorąc pod uwagę postęp w ocenie oraz przywołane regulacje, PARP wskazuje, że ramowe terminy publikacji list projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w poszczególnych schematach są następujące:

Schemat

Ramowy termin publikacji listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz ich bezpośredniego otoczenia

Luty 2021

Technologie przyjazne środowisku

Luty 2021

Technologie poprawiające jakość życia

Nie wcześniej niż luty 2021

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Nie wcześniej niż kwiecień 2021

 

Ponadto przypominamy, że komunikacja z Wnioskodawcami odbywa się za pomocą Generatora Wniosków, a informacje o wezwaniu do poprawy lub uzupełnienia wniosku są przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wnioskodawcę w sekcji III wniosku o udzielenie wsparcia. Należy zatem regularnie sprawdzać skrzynkę poczty elektronicznej wraz z folderem spam.

Informujemy jednocześnie, że Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu dzień po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia tj. może dokonać wyboru wykonawców, zaciągać zobowiązania i realizować zadania. W związku z tym, że zgodnie z §8 ust. 6 Ogłoszenia konkursu wydatki w Programie są kwalifikowane od dnia publikacji listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia, wydatki poniesione po złożeniu wniosku, jednak przed dniem publikacji listy projektów rekomendowanych, nie będą mogły zostać objęte dofinansowaniem.