Pomiń nawigację

Komunikaty

06.04.2022

Inwazja zbrojna przeciw Ukrainie - Przedsiębiorco, zobacz jakie zmiany PARP wprowadziła w programie „Internacjonalizacja MŚP”

W związku z sankcjami wprowadzonymi w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę wymiana handlowa Polski z Ukrainą, Rosją i Białorusią jest znacznie ograniczona. Sytuacja ta stanowi utrudnienie w realizacji projektów tych beneficjentów Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, którzy jako rynek perspektywiczny wybrali co najmniej jeden z tych trzech krajów.

Rekomendujemy zaniechanie w ramach realizowanych projektów jakichkolwiek działań na rynkach rosyjskim i białoruskim, do odwołania.

PARP  wprowadziła udogodnienia dla beneficjentów w realizacji projektów „Internacjonalizacja MŚP”. Mają one na celu:

  • Uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych na zadania realizowane na rynkach ukraińskim, rosyjskim i białoruskim, które są niemożliwe do zrealizowania lub zakończenia.

Zmiany w realizacji Twojego projektu „Internacjonalizacja MŚP” mogą być zatwierdzone w sytuacji, kiedy poniosłeś koszty przygotowania do realizacji zadania (np. uczestnictwa w wydarzeniach, które zostały odwołane lub przesunięte w czasie, albo są niemożliwe do zrealizowania lub zakończenia) i nie możesz ich odzyskać. Mogą to być np. koszty biletów lotniczych, rezerwacji miejsc noclegowych, czy rezerwacji stoiska wystawienniczego na targach.

Wprowadzone przez PARP rozwiązania pozwalają Ci wnioskować o zwrot poniesionych kosztów, których pomimo starań nie możesz odzyskać. Musisz wykazać, że podjąłeś działania zaradcze zmierzające do odzyskania środków lub brak takiej możliwości wskutek okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, na które nie miałeś wpływu i nie mogłeś przewidzieć ich skutków oraz im zapobiec.

Następnie możesz zawnioskować o rezygnację z realizacji pozostałej części zadania i obniżyć wartość projektu o część budżetu pozostałą w tym zadaniu. Masz również możliwość wykorzystać pozostały budżet na realizację nowego zadania na innym rynku, który został wskazany w Modelu biznesowym lub też wnioskować o przesunięcie budżetu do tych zadań w projekcie, w których koszty realizacji uległy zwiększeniu (np. na skutek wzrostu kursu walut).

Innym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku o przesunięcie w czasie zadań planowanych do realizacji na rynkach ukraińskim, rosyjskim i białoruskim.

Pamiętaj!

Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, Twoje zadanie pozostaje do zrealizowania na dotychczasowym rynku (nie zmieniasz rynku perspektywicznego). Oceń ryzyka z tym związane.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować działania na rynku objętym ryzykiem niepowodzenia (Ukraina, Rosja, Białoruś), nie będziesz mógł skutecznie powołać się na siłę wyższą w przypadku, gdy Twoje działania zakończą się niepowodzeniem. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, siła wyższa jest to "zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec”.

W obecnej sytuacji geopolitycznej inwazja zbrojna przeciw Ukrainie jest faktem, a nie okolicznością, której nie można przewidzieć, ani jej zapobiec. Jeśli nie zrealizujesz projektu zgodnie z założeniami i zgodnie z umową zawartą z PARP, będziesz musiał zwrócić wszystkie wypłacone przez PARP środki wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

  • Możliwość rezygnacji z zadań nierozpoczętych i wykorzystanie budżetu tych zadań na zintensyfikowanie działań na pozostałych rynkach docelowych wskazanych w Modelu Biznesowym Internacjonalizacji.

Masz możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z zasadą:

- zmiana targów na inne targi;

- zmiana misji gospodarczej na nową misję na innym rynku.

Masz również możliwość przesunięcia budżetu do tych zadań w projekcie, w których koszty realizacji uległy zwiększeniu (np. na skutek wzrostu kursu walut).

Jeśli zdecydujesz się na ten wariant, zastosuj rozwiązania zaprezentowane powyżej.

Jakie warunki należy spełnić by móc  wnioskować o uznanie poniesionych wydatków za kwalifikowane?

O zmiany można wnioskować, gdy spełnione są następujące warunki:

  • wydatki poniesione na zadania realizowane na rynkach ukraińskim, rosyjskim i białoruskim, które są niemożliwe do zrealizowania lub zakończenia, zostały poniesione najpóźniej 24 lutego 2022;
  • koszty, pomimo podejmowanych starań, nie zostały odzyskane.

Jak zawnioskować o wprowadzenie do umowy jednego z powyższych rozwiązań?

Wprowadzenie zmiany do umowy jest możliwe pod warunkiem, że umożliwi osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu na najwyższym możliwym poziomie. Jeśli już teraz widzisz realne zagrożenie dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników, zweryfikuj metodologię ich ustalenia i przedstaw dokumenty świadczące o konieczności zmiany wskaźników. Indywidualnie dla każdego projektu przeprowadzimy analizę zasadności wprowadzenia zmiany i - jeśli zostanie ona potwierdzona - przygotujemy odpowiedni aneks do umowy o dofinansowanie.

Zaproponowane rozwiązania będą wprowadzane do umów w formie aneksów wyłącznie na Twój indywidualny wniosek. Składając wniosek o zmianę będziesz zobowiązany do udowodnienia, że wnioskowane zmiany spowodowane zostały czynnikami związanymi z wystąpieniem siły wyższej, na które nie miałeś wpływu.

Do wniosku o zmianę załącz:

UWAGA! Zapoznaj się dokładnie z treścią oświadczenia. Zobowiązujesz się w nim zwrócić do PARP środki otrzymane jako refundację kosztów poniesionych na zadania niemożliwe do zrealizowania/zakończenia.