Komunikaty

21.09.2021

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do działania 2.2 Infrastruktura drogowa POPW. 273 mln zł na budowę dróg w Polsce Wschodniej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o  dofinansowanie do osi II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 października 2021 r. do  17  listopada 2021 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 273 000 000,00 zł.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące budowy/przebudowy dróg o nośności minimum 11,5 tony na oś:

  • dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów zapewniające połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T;
  • dróg wojewódzkich obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich albo w obszarach realizacji ZIT miast wojewódzkich, zapewniające połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T;
  • dróg krajowych znajdujących się w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich albo w obszarach realizacji ZIT miast wojewódzkich, na podstawie porozumienia z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekty rekomendowane do dofinansowania muszą być ujęte w Planie Transportowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Pełna dokumentacja konkursu nr 4 (1/2021) w ramach działania 2.2 POPW, w tym Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu, została opublikowana pod adresem.

Dotychczas we wszystkich zorganizowanych edycjach, w ramach działania 2.2 POPW podpisano 28 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 2 mld zł dofinansowania z EFRR.

Zobacz Ogłoszenie o konkursie.