Komunikaty

03.08.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs 5/2020 nabór I

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu nr 5 /2020 nabór I.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 2 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.