Komunikaty

09.09.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych – konkurs 5/2020 runda II

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu nr 5 /2020 runda II. Do dofinansowania został wybrany projekt, który otrzymał wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 1 projektu. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".