Pomiń nawigację

Komunikaty

10.08.2021

Obowiązki informacyjno – promocyjne beneficjentów funduszy norweskich

Wszystkim przedsiębiorcom, których projekty zostały wybrane do udzielenia wsparcia przypominamy, że 15 umowy w sprawie projektu nakłada na Państwa obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu.

Szczegółowe zasady promocji określone są w regulacjach (w szczególności w załączniku nr 3) oraz w dokumencie „Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021”, a jeżeli wartość wsparcia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 000 euro – również zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

Przypominamy, że w celu promowania pomocy udzielanej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020, a także w celu zapewnienia przejrzystości udzielanej pomocy i zwiększenia świadomości społecznej, są Państwo zobowiązani do informowania o projekcie jak najszersze grono odbiorców na odpowiednim szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

W związku z tym już na etapie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia byliście Państwo zobowiązani do opracowania Planu Komunikacji oraz wskazania we wniosku podstawowych informacji z nim związanych. Obecnie realizując projekt będziecie Państwo zobowiązani do wdrożenia tego planu, a następnie raportowania we wniosku o płatność o sposobach wywiązywania się z obowiązków informacyjno-komunikacyjnych.

Zwracamy także uwagę, że we wszystkich materiałach informacyjnych i komunikacyjnych należy stosować odpowiednie logotypy, a w trakcie organizacji wydarzeń informacyjnych wyraźnie zaznaczać udział środków pomocowych z Funduszy Norweskich we wdrażaniu projektu.

Przypominamy, że obowiązki informacyjno-komunikacyjne to w szczególności:

  • zorganizowanie trzech wydarzeń informacyjnych dotyczące postępu w realizacji projektu, osiągnięć i rezultatów, takich jak seminarium i konferencja z podmiotami zainteresowanymi oraz konferencja prasowa lub inne wydarzenie prasowe, włączając w to wydarzenie otwierające projekt oraz wydarzenie zamykające (w przypadku projektów o wartości dofinansowania nie przekraczającej 500 000 EUR, dwa wydarzenia informacyjne są wystarczające i mogą one być realizowane na mniejszą skalę),
  • udostępnienie informacji o projekcie oraz postępach w jego realizacji na stronie internetowej, na dedykowanej stronie internetowej lub na dedykowanych podstronach, lub alternatywnie, na aktywnym profilu dedykowanym projektowi w mediach społecznościowych, o ile strona internetowa wcześniej nie istniała,
  • stworzenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
  • zamieszczanie zdjęć oraz materiałów video na platformie Media Library.

Biblioteka multimedialna Media Library jest dostępna na stronie https://eealibrary.org. Korzystanie z platformy jest bezpłatne, a jej zasoby nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Dostęp do zasobów w celu zamieszczenia materiałów fotograficznych i video oraz korzystania ze zgromadzonych plików wymaga rejestracji.

Po utworzeniu konta użytkowania, w celu jego aktywacji, należy wysłać e-mail do Biura Mechanizmów Finansowych na adres: info-fmo@efta.int. Zamieszczanie materiałów w Media Library powinno zatem odbywać się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych regulacji prawnych, w których określone zostały gwarancje ochrony wizerunku (dotyczy w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Konieczna jest ponadto ocena możliwości zamieszczenia materiałów na tej platformie w kontekście ochrony prawa autorskiego. Wszelkie wskazówki odnośnie do zdjęć i materiałów video (sposobu ich robienia, jakości, podawania źródeł itp.) znajdują się w dokumencie pn. „Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021”.

Regulacje wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/regulacje/regulacje-w-sprawie-wdrazania-norweskiego-mechanizmu-finansowego-na-lata-2014-2021/

Komunikacja i identyfikacja wizualna Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji/

Wspomniane powyżej dokumenty są dostępne także na stronie PARP poświęconej programowi pod adresem: https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie