Pomiń nawigację

Komunikaty

16.06.2020

Pandemia COVID-19. Przedsiębiorco, zobacz jakie zmiany PARP wprowadziła w programie „Go to Brand”

Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym powodują utrudnienia w realizacji działań związanych z internacjonalizacją działalności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła szereg rozwiązań, z których warto skorzystać, by zrealizować dofinansowany projekt z powodzeniem. Zmiany można zgłaszać wyłącznie elektronicznie, bez wychodzenia z domu. 

Odwołane targi

W przypadku odwołania przez organizatorów wydarzenia targowego w związku z pandemią COVID-19, PARP umożliwia zamianę na inne wydarzenie, o ile zmiana przyczyni się do osiągnięcia wskaźników rezultatu.

Dokonując zmian postępuj zgodnie z zasadą:

  • targi zamień na inne targi,
  • targi z narodowym stoiskiem zamień na inne targi, również z narodowym stoiskiem,
  • misję zamień na nową misję (może nastąpić np. zamiana misji z grupowej na indywidualną albo odwrotnie).

Co w sytuacji, gdy nie wiesz w jakich targach mógłbyś uczestniczyć?

Jeśli nie możesz ustalić wydarzeń targowych, w których chciałbyś wziąć udział albo wydarzenia te nie zostały jeszcze zaplanowane, jest możliwość wprowadzenia zmian po ustaleniu ostatecznego kształtu realizowanego projektu.

UWAGA!

  • Już teraz poinformuj PARP o odwołanych targach, a wniosek o zmiany (wraz z pełną kalkulacją kosztów) złóż przed planowaną realizacją zadania.
  • Kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zmienianego zadania musi być wyliczona w oparciu o rzetelną, sprawiedliwą i racjonalną (weryfikowalną) metodologię wyliczoną ex-ante - czyli przed rozpoczęciem realizacji zadania, które wprowadzone będzie do projektu zmianą.
  • Jeśli poinformujesz PARP o modyfikacjach już po rozpoczęciu realizacji zadania, które wprowadzone będzie do projektu zmianą, wówczas kwota ryczałtowa przewidziana na realizację tego zadania zostanie uznana za niekwalifikowalną.

Jak zgłosić zmianę?

  • Zmiana wydarzenia stacjonarnego (targów lub misji) na formułę on-line

W przypadku, gdy wydarzenie targowe albo misja nie może być zrealizowane w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia związane z pandemią, ale organizatorzy podjęli decyzję o zmianie formuły na elektroniczną – jest możliwość zmiany projektu w tym zakresie i zrealizowanie go w trybie online.

Koniecznie dokonaj ponownej kalkulacji kosztów zmienianego zadania. Koszty, na podstawie których została skalkulowana przyznana kwota ryczałtowa zawierają kategorie wydatków niewystępujące w przypadku targów online (np. koszty podróży służbowych, koszty transportu).

Wysokość kwoty ryczałtowej zostanie obniżona do wysokości kosztów wyliczonych w kalkulacji.

Kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zmienianego zadania musi być wyliczona w oparciu o rzetelną, sprawiedliwą i racjonalną (weryfikowalną) metodologię wyliczoną ex-ante, czyli przed rozpoczęciem realizacji zadania, które wprowadzone będzie do projektu zmianą.

UWAGA!

Pomimo zmiany formuły targów ze stacjonarnej na on-line sposób potwierdzenia zrealizowania wskaźnika dla kwoty ryczałtowej pozostaje bez zmian:

- w przypadku targów – wpis do oficjalnego katalogu targowego lub innego dokumentu otrzymanego od organizatora targów oraz dokumentacja fotograficzna,

- w przypadku misji – dokumentacja fotograficzna, kopia raportu z przebiegu misji.

  • Przesunięte terminy targów

W przypadku, gdy w skutek pandemii COVID-19 zostaną przesunięte terminy targowe, istnieje możliwość wydłużenia realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków nawet o 90 dni (bez konieczności dokonywania zmian w umowach o dofinansowanie w tym zakresie). Wynika to z art. 13 ust. 1 pkt 2 specustawy funduszowej, zgodnie z którym „w celu ograniczenia negatywnego wpływu COVID-19 na realizację projektówokreślone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminu zakończenia realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni...”.

Ponadto, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na indywidualny wniosek beneficjenta daje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu na czas dłuższy niż 90 dni, przy czym fakt ten będzie się wiązał z wprowadzeniem zmian do umowy o dofinansowanie.

UWAGA!

Jeśli rozliczasz projekt tzw. kosztami rzeczywistymi (nie dotyczy kwot ryczałtowych) wówczas koszty poniesione w związku z przesuniętymi targami możesz już dziś przedstawić do rozliczenia we wniosku o płatność. Pomimo tego, że zadanie realizowane będzie w terminie późniejszym. Pozostałe koszty przedstawisz do rozliczenia już po zakończeniu realizacji zadania.

Jeśli rozliczasz projekt na podstawie kwot ryczałtowych i rozpocząłeś realizację zadania np. targów, których termin realizacji się zmienił z powodu pandemii COVID-19, wówczas wnioskujesz o zmianę terminu realizacji zadania, ale nie składasz kalkulacji zadania, ponieważ realizacja zadania została już rozpoczęta.

  • Zagrożone osiągnięcie wskaźników rezultatu (przychody, kontrakty)

Jeśli termin osiągnięcia tzw. wskaźników rezultatu dobiega końca i widzisz (na skutek COVID-19) realne zagrożenie dla osiągnięcia ich wartości docelowych - zweryfikuj metodologię, którą zastosowałeś przy wyliczeniu wskaźników. Być może wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźników okaże się wystarczające.

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian wraz z zaktualizowaną metodologią, a PARP dokona analizy zasadności wprowadzenia zmiany i jeśli ta zasadność zostanie potwierdzona, przygotuje odpowiedni aneks do umowy o dofinansowanie.

  • Wcześniejsze zakończenie projektu

PARP dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji projektu.

Kiedy to może nastąpić?

- projekt został częściowo zrealizowany a minimalne warunki branżowego programu promocji zostały spełnione,

- projekt został częściowo zrealizowany i nie może być dalej realizowany ze względu na wystąpienie „siły wyższej” (np. targi odwołane z powodu pandemii COVID-19).

UWAGA!

Rezygnacja z zadań oznacza obniżenie dofinansowanie o kwotę przewidzianą w projekcie na te zadania.

W Generatorze Wniosków trzeba złożyć wniosek o płatność końcową i stosowne wyjaśnienie – deklaracja rezygnacji z realizacji zadań oraz uzasadnienie wskazujące na wpływ pandemii.

Pamiętaj!

PARP pracuje z każdym projektem indywidualnie, a konieczność zmian rozpatrywana jest w oparciu o przedstawione uwarunkowania, fazę zaawansowania projektu oraz związek zmian z pandemią COVID-19.