Komunikaty

09.11.2020

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu 1/2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.6  Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/2019 r – Runda I

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. W ramach pierwszej rundy aplikacyjnej dofinansowanie zostało przyznane dla 12 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.