Pomiń nawigację

Komunikaty

20.09.2023

Ścieżka SMART - nabór tematyczny Dostępność – Nowa wersja modelu finansowego z 20.09.2023 r. oraz zmiana wzoru umowy o dofinansowanie

Informujemy, że 20 września 2023 r. w zakładce „dokumenty” została zamieszczona zaktualizowana wersja Modelu Finansowego (v 2.2_230829162) wraz z Instrukcją jego wypełniania. Autokorekty dokonała Instytucja Zarządzająca w związku ze zgłaszanymi błędami do wersji modelu obowiązującego od 17 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w Modelu finansowym i Instrukcji jego wypełniania:

Aktualna wersja modelu z dnia 20.09.2023 r zawiera następujące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

  1. w arkuszu Środki trwałe w części dotyczącej dotychczasowej działalności dokonano modyfikacji w zakresie sposobu ujmowania amortyzacji w przypadku wyboru kalkulacji własnej
  2. w arkuszu Moduły dokonano korekty w zakresie podwajania wartości kosztów operacyjnych w okresie prognozy po zakończeniu realizacji projektu, które to koszty są przypisane do modułu B+R, a w kolumnie "Koszty B+R" wnioskodawca wybierze "nie dotyczy" lub "badania przemysłowe"
  3. w arkuszu Ocena kondycji finansowej w części dotyczącej łącznie działalności dotychczasowej i projektu dokonano korekty uchybienia w rachunku przepływów pieniężnych powodującego występowanie różnic między aktywami i pasywami

Usprawnienia:

  1. w arkuszu Przychody, w części dotyczącej dotychczasowej działalności oraz w części dotyczącej projektu, w kolumnie A dodano znaczniki informujące Wnioskodawcę o wypełnieniu danymi wymaganych kolumn w wypełnianym wiersz
  2. w arkuszu Koszty operacyjne, w części dotyczącej dotychczasowej działalności oraz w części dotyczącej projektu, w kolumnie A dodano znaczniki informujące Wnioskodawcę o wypełnieniu danymi wymaganych kolumn w wypełnianym wierszu
  3. w arkuszu Moduły zmieniono sposób wyświetlania wartości wskaźnika IRR, który obecnie przyjmie wartość zieloną, w przypadku gdy stopa IRR będzie wyższa od przyjętej w arkuszu Założenia stopy dyskonta

Zmiany obowiązują od 20 września 2023 r. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedsiębiorcy, którzy pobrali poprzednią wersję modelu finansowego powinni pobrać zaktualizowaną wersję modelu finansowego i wypełnić ją danymi dla swojego przedsiębiorstwa i projektu. Składając wniosek należy załączyć Model finansowy w zaktualizowanej wersji.

Ponadto autokorekcie poddano również zapisy we wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr. 4 do Regulaminu Wyboru Projektów. Zmiany zostały wprowadzone w § 13 ust. 5, ust.6, ust. 7 oraz ust. 11, a także w przypisie 60. Zmieniona została także definicja CST zawarta w § 14 pkt 2.