Pomiń nawigację

Komunikaty

30.03.2023

Ścieżka SMART – poprawiona wersja modelu finansowego i przedłużenie terminu składania wniosków w pierwszym naborze (ogłoszonym 7 lutego 2023 r.)

Informujemy, że 30 marca 2023 r. w zakładce „Dokumenty” została zamieszczona zaktualizowana wersja Modelu Finansowego wraz z Instrukcją jego wypełniania. W związku z powyższym termin składania wniosków w 1 naborze do ścieżki SMART został wydłużony do 9 maja 2023 r. do godz. 16.00..

Poniżej wskazujemy zakres zmian:

 • poprawiono błąd w arkuszu "Rozliczenie dotacji", który powodował nieprawidłowe rozterminowanie dotacji oraz nieprawidłowe ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych,
 • poprawiono błąd w arkuszu "Środki trwałe", który powodował, że w określonych przypadkach mogło następować sztuczne zawyżenie wartości środków trwałych z dotychczasowej działalności,
 • poprawiono błąd w arkuszu "Ocena kondycji finansowej", który powodował nieprawidłowe ujmowanie zysku/strat z lat poprzednich w przypadku braku danych kwartalnych.

W Instrukcji wypełniania modelu dodano (fragmenty podkreślone):

 1. W arkuszu „Informacje ogólne”:
 2. Dane finansowe należy wprowadzić dla trzech poprzednich lat obrachunkowych (n-3, n-2 i n-1), okresu bieżącego (ostatni zamknięty kwartał w roku n) oraz przygotować prognozę na rok n i kolejne lata poprzedzające rok rozpoczęcia projektu (pr1, pr2…), na czas realizacji projektu (r1, r2,…) i na okres nie krótszy niż okres trwałości projektu (t1, t2…) i nie dłuższy niż 10 lat licząc od zakończenia roku bieżącego, z wyłączeniem przypadku, kiedy okres trwałości wykracza poza 10-letni okres prognozy, co będzie miało miejsce jedynie w przypadku dużego przedsiębiorstwa, które złoży wniosek w 2023 r. lub 2024 r., a projekt będzie kończył się dopiero w 2029 r. W takiej sytuacji prognozę należy sporządzić na cały okres trwałości.
 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrotowy, a nie sporządził jeszcze sprawozdań za I kwartał kolejnego roku obrotowego, można komórkę C14 („Data ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego”) pozostawić pustą (niewypełnioną). W takim przypadku nie należy wypełniać również danych w kolumnie J w arkuszu „Sprawozdania finansowe”.
 4. W arkuszu „Moduł” – „Uwagi”:
 5. opłacalność weryfikowana będzie jedynie dla modułów „B+R” oraz „Wdrożenie innowacji” na podstawie NPV bez uwzględnienia dotacji.
 6. W wyliczeniach NPV nie należy uwzględniać wartości rezydualnej.
 7. W przypadku projektów linearnych przychody i koszty operacyjne (po zakończeniu modułu B+R) należy zaprognozować jedynie w module Wdrożenie innowacji, z wyjątkiem amortyzacji od zakończonych prac rozwojowych, która generuje się automatycznie w module B+R.
 8. W arkuszu „założenia” - na rysunkach dokonano zmiany z „okresu obowiązkowej prognozy” na „okres maksymalnej prognozy”.

Zmiany obowiązują od 30 marca 2023 r. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedsiębiorcy, którzy pobrali poprzednią wersję modelu finansowego powinni pobrać zaktualizowaną wersję modelu finansowego i wypełnić ją danymi dla swojego przedsiębiorstwa i projektu. Składając wniosek należy załączyć Model finansowy w zaktualizowanej wersji.