Pomiń nawigację

Komunikaty

31.10.2023

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” - zmiana Regulaminu wyboru projektów

Informujemy, że w Regulaminie wyboru projektów (RWP) konkursu nr FERS.01.03-IP.09-007/23 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 1. Regulamin wyboru projektów:
  1. w podrozdziale 4.1 ust. 3 i w podrozdziale 5.3 ust. 1 ujednolicono zapisy dotyczące grupy docelowej projektu z definicją zawartą w fiszce konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, zatwierdzonej przez KM FERS.
  2. w podrozdziale 4.4 ust. 1 pkt 3 w ostatnim zdaniu usunięto zapis „o udzielnie wsparcia”.
  3. w podrozdziale 5.1 ust. 4 zmieniono wymagany termin na przekazanie przez Operatora do IP oświadczenia potwierdzającego, że system informatyczny umożliwiający przedsiębiorcom zgłaszanie się do projektu, jest dostępny dla odbiorców wsparcia, z „7 dni” na „w dniu rozpoczęcia realizacji projektu”. Ponadto doprecyzowano jak należy liczyć termin, w przypadku gdy termin złożenia oświadczenia przypada na dzień wolny od pracy.
  4. w podrozdziale 5.2 ust. 2 nazwę wskaźnika rezultatu dostosowano do nazwy obowiązującej w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu FERS i liście rozwijanej do wyboru wskaźników w projekcie w systemie SOWA EFS.
  5. w podrozdziale 2 ust. 8 doprecyzowano nazwy wskaźników określone w SOWA EFS jako kluczowe. W pkt tym wprowadzono też zmiany redakcyjne.
  6. w podrozdziale 5.2 ust. 11 doprecyzowano, że Beneficjent nie jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów i projektu, za wyjątkiem zachowania trwałości projektu w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing.
  7. w podrozdziale 4 ust. 5 doprecyzowano, że zakup lub amortyzacji środków trwałych, zakup lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptacja budynków, pomieszczeń i miejsc pracy są kwalifikowane pod warunkiem, że spełniają warunki określone w umowie o dofinansowanie projektu i w wytycznych kwalifikowalności.
  8. zapisy pkt 7 w podrozdziale 5.4 ujednolicono z zapisami fiszki konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, zatwierdzonej przez KM FERS.
  9. w podrozdziale 5.5 ust. 4 pkt 5 rozszerzono katalog baz danych/dokumentów na podstawie których Operator ma możliwość potwierdzania prawdziwości oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, o dokumenty przekazane przez przedsiębiorcę.
  10. w podrozdziale 5.7 ust. 3 wprowadzono obowiązujący kurs euro z dnia 28.09.2023, na podstawie którego Wnioskodawca zobowiązany jest do przeliczenia wartości projektu.
  11. w podrozdziale 5.7 ust. 7 dokonano zmian redakcyjnych.
  12. w rozdziale 6 ust. 1 doprecyzowano listę wydatków ponoszonych przez Beneficjenta lub partnerów, które objęte są zasadami udzielania pomocy de minimis.
  13. w rozdziale 7 usunięto ust. 4 o treści „W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu aplikacji SOWA EFS w terminie 7 dni przed zakończeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru PARP może przedłużyć termin składania wniosków. Zapis ten dublował się z zapisami ust. 10 pkt c).
  14. w rozdziale 7 ust. 9 dodano 2 nowe okoliczności, które mogą wpływać na zmianę daty zakończenia naboru na późniejszą.
  15. w podrozdziale 8.3 w ust. 3 na końcu zdania usunięto zapis „i 8.5”, który odnosi się do etapu negocjacji.
  16. w podrozdziale 8.3 w ust. 6 dokonano zmian redakcyjnych.
  17. w podrozdziale 8.3 ust. 9 dokonano zmian redakcyjnych i ujednolicono zapisy dotyczące pisemnego przekazywania informacji o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.
  18. w podrozdziale 8.3 ust. 25 skorygowany numery kryteriów dostępu, których nie dotyczą negocjacje.
  19. w podrozdziale 8.6 ust. 7 dokonano zmian redakcyjnych.
  20. w rozdziale 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 e) przeredagowano zapis, tak aby wynikało z niego, że Wnioskodawca/partner powinien złożyć oświadczenie o niekaralności zarówno w odniesieniu do podmiotu, jak i w odniesieniu do osób upoważnionych do reprezentacji.
  21. w rozdziale 10 ust. 1. usunięto pkt 8.
  22. w rozdziale 10 ust. 1 pkt 9 w celu ujednolicenia dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy od Wnioskodawcy, jak i od partnerów dodano ppkt b) o treści „poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym partnerów”.
  23. w celu ujednolicenia dokumentów składanych przez Wnioskodawcę i partnerów w rozdziale 10 ust. 2 dokonano zmian redakcyjnych.
  24. w rozdziale 11 ust. 1 dokonano zmian redakcyjnych, w wyniku których komunikacja pomiędzy PARP a Wnioskodawca odbywa się za pośrednictwem systemu SOWA EFS lub adresów poczty elektronicznej.
  25. w rozdziale 13 pkt 2 w kolumnie „termin” dodano przypisać nr 8 wyjaśniający jak należy rozumieć „czas poświęcony ocenie wniosku”.
  26. w rozdziale 13 w pkt 3 w kolumnie „termin” zmieniono, że poinformowanie na piśmie Wnioskodawcy powinno nastąpić w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez PARP listy projektów po III etapie oceny merytorycznej.

 

 1. Załącznik nr 9 do RWP „Proces udzielania wsparcia”
  1. w części I pkt. 3 ppkt 2) wprowadzono zmiany redakcyjne.
  2. w części II pkt 2 ust. 3 ppkt c) zmieniono termin na przekazania przez Operatora do IP oświadczenia potwierdzającego, że system informatyczny umożliwiający przedsiębiorcom zgłaszanie się do projektu, jest dostępny dla odbiorców wsparcia z „7 dni” na „w dniu rozpoczęcia realizacji projektu”. Ponadto doprecyzowano jak należy liczyć termin, w przypadku gdy termin złożenia oświadczenia przypada na dzień wolny od pracy.
  3. w części II pkt 2 ust. 3 ppkt f) usunięto konieczność składanie przez przedsiębiorcę i delegowanego pracownika, oddzielnego oświadczenia, że wezmą udział wyłącznie w jednym projekcie dofinansowanym w ramach naboru. Ww. oświadczenie będzie zawarte w formularzu zgłoszeniowym składanym przez przedsiębiorcę i uczestnika.
  4. w części II pkt 2 ust. 4 rozszerzono katalog baza danych/dokumentów na podstawie których Operator ma możliwość potwierdzania prawdziwość oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, o dokumenty przekazane przez przedsiębiorcę.
  5. w części II pkt 4 ppkt e) wprowadzono zmiany redakcyjne.

Przedmiotowe zmiany są zgodna z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 1.11.2023 r.