Pomiń nawigację

Komunikaty

10.08.2021

Wytyczne w zakresie zasad stosowania art. 8.15 ust. 2 Regulacji norweskich wkrótce.

PARP informuję, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje modyfikację Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w zakresie zasad dotyczących zastosowania art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W związku z tym informujemy, że PARP planuje przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie po wejściu w życie zmienionych w tym zakresie Wytycznych. Aktualnie szacujemy, że może to nastąpić we wrześniu br.

Jednocześnie ponownie zwracamy uwagę na zasady dokonywania zamówień w projektach.

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy w sprawie projektu „Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z regulacjami (w szczególności zgodnie z art. 8.15) oraz Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień”.

„Regulacje”, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 umowy, oznaczają Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a art. 8.15 ust. 2 stanowi, iż Beneficjent, który uzyskuje dofinansowanie sięgające 50% lub więcej wydatków kwalifikowanych całego projektu (nie poszczególnych wydatków), powinien dokonywać zamówień w ramach projektu zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych tak, jak gdyby był on zamawiającym w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, w przypadku, gdy wartość umowy jest równa lub przewyższa progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych.

Zatem w przypadku, gdy wartość dofinansowania jest równa lub przekracza 50% całego projektu, należy przeanalizować, czy wnioskodawca przewidział w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu zamówienia, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wartość progów unijnych ustalonych dla zamówień publicznych. Jeśli zachodzi taka sytuacja, to w zakresie takich wydatków beneficjent jest zobowiązany stosować ustawę Prawo zamówień publicznych (PZP) i przeprowadzić postępowanie o zamówienie tak, jakby był zamawiającym w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE.

Jeśli chodzi o progi unijne na dostawy i usługi, to próg, który ma zastosowanie do beneficjentów, wynosi 214 000 EUR, czyli 913 630 zł, zgodnie z ustalonym dla zamówień publicznych kursem 1 EUR = 4,2693 zł.

Wartość zamówienia szacowana jest osobno dla każdego zamówienia, z uwzględnieniem zakazu dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia w celu niestosowania PZP. Ustalenie wartości zamówienia pozwoli określić procedurę, która będzie miała zastosowanie dla danego zamówienia (zasada konkurencyjności czy PZP):

  • Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie niższe niż 50% w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych w projekcie nie są zobowiązani do stosowania PZP w zakresie udzielania zamówień, natomiast są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności (Wytyczne w zakresie udzielania zamówień) dla każdego z zamówień w projekcie, którego wartość przekracza 50 tys. PLN netto.
  • Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie równe i przewyższające 50% w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych w projekcie i jednocześnie w ramach projektu nie będą realizowali zamówień o wartości równej lub przewyższającej progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych, nie są również zobowiązani do stosowania PZP w zakresie udzielania zamówień, natomiast są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności (Wytycznych w zakresie udzielania zamówień) dla każdego z zamówień w projekcie, którego wartość przekracza 50 tys. PLN netto.
  • Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie równe i przewyższające 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie i jednocześnie w ramach projektu będą realizowali zamówienia o wartości równej lub przewyższającej progi Unii Europejskiej  ustalone dla zamówień publicznych, są zobowiązani do stosowania PZP w zakresie udzielania zamówień.