Pomiń nawigację

Komunikaty

09.11.2020

Zmiana dokumentacji konkursowej w ramach Badań na rynek

Informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursów nr 1 i 2 w 2020r. w ramach poddziałania 3.2.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania na rynek. Zmiany dotyczą Regulaminu konkursu dla konkursu nr 1 w 2020r., Regulaminu konkursu dla konkursu nr 2 w 2020r., wzoru umowy o dofinansowanie oraz listy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 5 do regulaminu).

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

- dostosowano treść umowy o dofinansowanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie oświadczeń dotyczących okresu wyłączenia współfinansowania publicznego zakupionych środków trwałych i nieruchomości;

- na liście dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dodano oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

- w treści umowy o dofinansowanie dokonano zmiany sposobu liczenia terminu na złożenie zezwolenia na inwestycję;

- zrezygnowano z opcji podpisywania weksla stanowiącego zabezpieczenie realizacji projektu w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą (z uwagi na sytuację pandemii).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.