Komunikaty

13.10.2020

Zmiana dokumentacji konkursowej w ramach Grantów na Eurogranty

Informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany dotyczą Regulaminu konkursu nr 1/2019, wzoru umowy o dofinansowanie, treści ogłoszenia konkursu oraz Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 5 do regulaminu).

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Regulamin konkursu nr 1/2019:

  • § 8 ust. 3 - dodano zapis dotyczący terminu oceny projektów. Jednocześnie w dotychczasowej treści wprowadzono punkty a, b, c określające terminy oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w rundach, dla których do dnia ich zakończenia PARP nie uzyskała pozytywnej opinii IK UP oraz IA dla metodologii kwot ryczałtowych.

Dodatkowo w regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

  • § 1 ust. 1 pkt 1 – uaktualniono publikator,
  • § 4 ust. 3 pkt 2 – doprecyzowano zapisy dotyczące studium wykonalności,
  • § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – doprecyzowano zapisy dotyczące studium wykonalności,
  • § 5 ust. 3 pkt 2 – w dotychczasowej treści wprowadzono przypis 3 dot. definicji pracownika,
  • § 5 ust. 4 – doprecyzowano zapisy dotyczące studium wykonalności,
  • § 5 ust. 7 – doprecyzowano zapis dot. kwalifikowalności kosztów objętych kwotą ryczałtową,
  • § 11 ust. 3 – w dotychczasowej treści wprowadzono przypis 7 w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 8 ust. 3.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.