Komunikaty

28.06.2019

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  1. Regulamin konkursu: Załącznik nr 1 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - Aktualizacja wzoru karty oceny merytorycznej poprzez dodanie nowego kryterium nr 4 w  CZĘŚCI A. KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE 0-1 karty dotyczącego wiarygodności podmiotu/ów.
  2. Regulamin konkursu: Załącznik nr 10 - Wzór umowy wniosku o dofinansowanie projektu
  3. Aktualizacja zapisów umowy: przypis 16, par.1 ust.4, par. 2 ust. 5,7 par. 4 ust. 1 pkt. 3, par.  5, par. 9 ust. 4-6, par.10 ust.5 par. 11 ust.1,2 par. 12 ust.2, par. 13 ust.5, par. 14 ust.1,par.16. ust.4 par. 17 ust. 3-4 oraz ust. 7 , par. 20 ust. 3, par. 21 ust. 2 pkt. 1-3 oraz ust. 5, par. 23 ust. 6 oraz ust. 8, par. 24 ust. 1, par. 26 ust. 1, par. 27 ust. 1, 2, par. 28, par. 29 ust.6, par. 30 ust.2, par. 31 ust.2, 32, załącznik nr 3.
  4. Dodanie załącznika nr 16 do umowy – taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem.

Uzasadnienie merytoryczne: Przedmiotowe zmiany wynikają z wytycznych IZ PO WER.

Przedmiotowe zmiany są nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich ogłoszenia.