Komunikaty

28.06.2019

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostaje wprowadzona zmiana
w Załączniku nr 14 (Informacja nt. rund konkursowych) – Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w II rundzie konkursowej.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 17 czerwca  2019 r. do 5 lipca 2019 r, do godziny 12.00.

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.