Komunikaty

15.07.2019

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 1. Regulamin Konkursu: Rozdział 4 – Informacje ogólne, Podrozdział 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt.6 Aktualizacja informacji nt. rund konkursowych.
 2. Załącznik 14 do Regulaminu konkursu – Informacja nt. rund konkursowych
  a) Dodanie informacji nt. III rundy konkursowej:
  • Okres składania wniosków: od 19 do 28 sierpnia 2019 r., godzina 12.00,
  • Sektory objęte III rundą (budowlany, finansowy, motoryzacyjny oraz turystyczny),
  • Maksymalne kwoty dofinansowania projektów w sektorach,
  • Minimalne wartości wskaźników produktu i rezultatu projektów w sektorach.
 3. Załącznik 15 do Regulaminu konkursu – Rekomendacje Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Dodanie rekomendacji dotyczących III rundy konkursowej.

Uzasadnienie merytoryczne:

Cztery Sektorowe Rady ds. Kompetencji złożyły rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na kompetencje w następujących sektorach: budowlanym, finansowym, motoryzacyjnym oraz turystycznym, co stanowi podstawę do ogłoszenia III rundy przedmiotowego konkursu. W związku z ogłoszeniem III rundy konkursu w Regulaminie zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym. Wynikają one z konieczności aktualizacji elementów dokumentacji odnoszących się do zakresu i przedmiotu III rundy konkursu (m.in. maksymalnych kwot dofinansowania projektów w ramach III rundy, dodania kolejnych rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji).

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ogłoszenia III rundy konkursu.