Komunikaty

05.02.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 1. Regulamin Konkursu: Rozdział 4 – Informacje ogólne
 2. Podrozdział 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt 6 Aktualizacja informacji nt. rund konkursowych;
 3. Rozdział 13 – Załączniki – doprecyzowano zapis dotyczący Załącznika 15
  do Regulaminu konkursu – Rekomendacje Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
 4. Załącznik 14 do Regulaminu konkursuInformacja nt. rund konkursowych
 5. Dodanie informacji dotyczącej IV rundy konkursowej:
 • Okres składania wniosków: od 9 do 23 marca 2020 r., godzina 12.00,
 • Sektor objęty IV rundą – motoryzacyjny,
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu w sektorze motoryzacyjnym,
 • Minimalne wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu w sektorze.
 1. Załącznik 15 do Regulaminu konkursu – Rekomendacje Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Dodanie rekomendacji dotyczącej IV rundy konkursowej – Załącznik  15.4
do Regulaminu konkursu – Rekomendacja rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Uzasadnienie merytoryczne:

IV runda konkursu wynika z faktu niewybrania do dofinansowania projektu dotyczącego sektora motoryzacyjnego w ramach III rundy konkursowej.

W 2020 r. Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym złożyła zaktualizowaną rekomendację dotyczącą zapotrzebowania na kompetencje, która stanowi podstawę
do ogłoszenia IV rundy przedmiotowego konkursu.

W związku z ogłoszeniem IV rundy konkursu w Regulaminie konkursu zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym wynikające z konieczności aktualizacji elementów dokumentacji dotyczących zakresu i przedmiotu IV rundy konkursu (m.in. maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w ramach IV rundy, dodania kolejnej rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji).

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ogłoszenia IV rundy konkursu.