Komunikaty

15.05.2019

Zmiana Regulaminu konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostają wprowadzone następujące zmiany:

 1. Regulamin konkursu: Rozdział 1 Podstawy Prawne pkt 1 i pkt 2 – Aktualizacja publikatorów aktów prawnych.
 2. Regulamin konkursu: Rozdział 3 Słownik pojęć – Doprecyzowanie definicji Komitetu Branżowego.
 3. Regulamin Konkursu: Rozdział 4 – Informacje ogólne,

Podrozdział 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt.6 Aktualizacja terminów ogłoszenia rund konkursowych.

 1. Regulamin konkursu: Rozdział 11 – Dodatkowe informacje,

Podrozdział 11.1 Sposób udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, pkt. 3 - Aktualizacja numeru telefonu infolinii PARP.

 1. Załącznik 9 do Regulaminu konkursu - Proces udzielania wsparcia w projektach – Szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji
 2. 1 (pkt. 1 a Informacja i promocja) – Doprecyzowanie zapisu dotyczącego sposobu realizacji szkoleń lub doradztwa w przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji,
 3. 2 (pkt. 2 c Rekrutacja - przypis) – Doprecyzowanie zapisu dotyczącego rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w odniesieniu do szacunkowej wartości jednostkowych kosztów dostarczenia poszczególnych kompetencji/kwalifikacji na potrzeby sektorów,
 4. 5 - Doprecyzowanie zapisu dotyczącego akceptacji przez PARP dokumentacji przygotowanej przez operatora.
 5. Załącznik 14 do Regulaminu konkursuInformacja nt. rund konkursowych
 6. Dodanie informacji nt. II rundy konkursowej:
 • Okres składania wniosków: od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r., godzina 12.00,
 • Sektory objęte II rundą (IT, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystyczny),
 • Maksymalne kwoty dofinansowania projektów w sektorach,
 • Minimalne wartości wskaźników produktu i rezultatu projektów w sektorach.
 1. Załącznik 15 do Regulaminu konkursu – Rekomendacje Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Dodanie rekomendacji dotyczących II rundy konkursowej.

Uzasadnienie merytoryczne:

Cztery Sektorowe Rady ds. Kompetencji złożyły rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na kompetencje w następujących sektorach: IT, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystyczny, co stanowi podstawę do ogłoszenia II rundy przedmiotowego konkursu.

W związku z ogłoszeniem II rundy konkursu w Regulaminie zostały wprowadzone zmiany
o charakterze porządkowym. Wynikają one z konieczności aktualizacji elementów dokumentacji odnoszących się do zakresu i przedmiotu II rundy konkursu (m.in. terminów ogłoszenia II i III rundy konkursu, maksymalnych kwot dofinansowania projektów w ramach II rundy, rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji).

Dodatkowo dokonano uszczegółowienia zapisów Regulaminu. Zmiany te mają na celu doprecyzowanie kwestii technicznych i merytorycznych objętych zakresem Regulaminu.

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ogłoszenia II rundy konkursu.