Komunikaty

24.05.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr 2/2021 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty.

Wprowadzenie zmian do Instrukcji wypełniania wniosku ma na celu podkreślenie, że opracowanie studium wykonalności może być wydatkiem kwalifikowalnym nawet wtedy, gdy nie stanowi odrębnego załącznika do wniosku/aplikacji o Eurogrant. Jeśli przygotowanie studium jest konieczne, aby skutecznie aplikować o Eurogrant i jego treść została przeniesiona bezpośrednio do wniosku/aplikacji o Eurogrant, to koszt opracowania studium może być wydatkiem kwalifikowalnym.

Podkreślamy jednak, że na etapie rozliczania projektu PARP zbada, czy spełnione są przesłanki z art. 2 pkt. 87 rozporządzenia GBER oraz czy treść przygotowanego studium wykonalności została przeniesiona bezpośrednio do treści wniosku/aplikacji o Eurogrant.

Dodatkowa uwaga w powyższym zakresie została wprowadzona w części VII dokumentu.  

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818,z późn.zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja