Pomiń nawigację

Komunikaty

15.07.2022

Zmiana w dokumentacji konkursowej w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP – dodano nowe Oświadczenie sankcyjne

W związku z agresją Rosji (z udziałem Białorusi) na Ukrainę, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zobowiązana stosować środki sankcyjne, wynikające z aktów prawa UE oraz prawa krajowego, nakładane na osoby i podmioty wymienione na tzw. listach sankcyjnych. W szczególności PARP zobowiązana jest nie udzielać dofinansowania podmiotom rekomendowanym do dofinansowania (oraz podmiotom z nimi powiązanym), które są objęte sankcjami.

Zmiana Regulaminu konkursu nr 8 (2/2021) dotyczy postanowień § 12 ust. 4 Regulaminu. Dodano nowe pkt. 5 i 6. Wskazane w § 12 ust. 4 Regulaminu konkursu w pkt. 5 i 6 przesłanki weryfikacji wynikają z obowiązujących środków sankcyjnych. Podstawą weryfikacji jest Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, którego wzór został dodany do listy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

Wzór Oświadczenia znajduje się https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#wyniki_i_archiwum

Zmiany obowiązują od 14.07.2022 r.