Komunikaty

27.01.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o kolejnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 1 w roku 2019 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do kwoty 7 736 414,00 PLN.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 1/2019 w następującym zakresie:

  • 3 ust. 5 pkt 2

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 736 414,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czternaście złotych). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 2 090 394,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote);
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 5 646 020,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia złotych).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.