Komunikaty

06.04.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o kolejnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 1 w roku 2019 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do kwoty 9 154 281,00 PLN.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 1/2019 w następującym zakresie:

  • 3 ust. 5 pkt 1 i 2

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 154 281,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 2 160 144,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote);
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 6 994 137,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.