Komunikaty

16.08.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 2 w roku 2021 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do 30 000 000,00 mln zł.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 2/2021 w następującym zakresie:

  • 3 ust. 5 pkt 1 i 2

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych);
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.