Pomiń nawigację

Komunikaty

14.07.2022

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty – dodano nowe Oświadczenie sankcyjne

W związku z agresją Rosji (z udziałem Białorusi) na Ukrainę, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zobowiązana stosować środki sankcyjne, wynikające z aktów prawa UE oraz prawa krajowego, nakładane na osoby i podmioty wymienione na tzw. listach sankcyjnych. W szczególności PARP zobowiązana jest nie udzielać dofinansowania podmiotom rekomendowanym do dofinansowania (oraz podmiotom z nimi powiązanym), które są objęte sankcjami.

Zmiana Regulaminu konkursu nr 2/2021 dotyczy postanowień § 12 ust. 5 Regulaminu. Dodano nowe pkt. 3 i 4, a dotychczasowa treść punktów od 3 do 5 jest zawarta w punktach od 5 do 7. Wskazane w § 12 ust. 5 Regulaminu konkursu w pkt. 3 i 4 przesłanki weryfikacji wynikają z obowiązujących środków sankcyjnych. Podstawą weryfikacji jest Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, którego wzór został dodany do listy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

Wzór Oświadczenia znajduje się  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#dokumenty

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.