Komunikaty

13.01.2022

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty - przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu naboru wniosków  w konkursie 2/2021 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do 11 sierpnia 2022 r.  oraz o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do 50 000 000,00 mln zł.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 2/2021 w następującym zakresie:

  1. 3 ust. 3

Wprowadzono trzy dodatkowe rundy aplikacyjne. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy VI – od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.;
  • dla rundy VII – od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.;
  • dla rundy VIII - od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

  1. 3 ust. 5 pkt 1 i 2

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych.);
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

  1. 1 ust. 2 pkt 5, 6,7, 8 i 9; § 6 ust. 2 oraz § 12 ust. 5 pkt 2 lit. a), b) i lit. c) – uaktualniono publikatory.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja.