Komunikaty

21.05.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Regulamin konkursu nr 1/2019:

 1. § 7 ust. 2 pkt 1 – wydłużono termin na uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych z 7 do 14 dni,
 2. § 8 ust. 5 – wydłużono termin na złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów w związku z wezwaniem przygotowanym przez Komisję Oceny Projektów z 5 dni na 10 dni roboczych,
 3. § 9 ust. 4 – wydłużono termin na poprawę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów z 5 na 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania,
 4. § 12 ust. 2 – wydłużono termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie z 7 na 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 5. § 12 ust. 9 – wydłużono termin na wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na obniżenie dofinansowania projektu do kwoty niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy de minimis z 3 dni na 5 dni roboczych,
 6. § 13 ust. 1-4 - zmieniono zasady i wydłużono termin procedury odwoławczej.

Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7, § 6 ust. 2 oraz § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b) i lit. c) – uaktualniono publikatory,
 2. § 4 ust. 6 pkt 2 oraz § 6 ust. 6 – doprecyzowano zapis,
 3. § 6 ust. 13 i 14 – dodano zapis dotyczący wydłużenia terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie na skutek wystąpienia COVID-19. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.
 4. § 9 ust. 9 – dodano zapis dotyczący złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez KOP w ramach kryterium wyboru projektów „Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu”, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wskaźnikach produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, niemających znaczenia dla oceny spełnienia ww. kryterium,
 5. § 12 ust. 1 – w dotychczasowej treści wprowadzono punkt 1 i dodano pkt 2 w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 9 ust. 9,
 6. § 12 ust. 8 i 9 – dodano zapis o możliwości wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na projekt zatwierdzony przez KOP w kwocie niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy de minimis, a w przypadku braku takiego wniosku PARP przygotowuje wezwanie do wnioskodawcy do wyrażenia zgody na obniżenie dofinansowania projektu do kwoty niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów w terminie 5 dni roboczych  od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu,
 7. § 12 ust. 10 – doprecyzowano zapis, iż brak zgody lub brak odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie, o którym mowa w ust. 9 może stanowić przesłankę odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez PARP,
 8. § 15 ust. 2 – zmieniono zasady informowania o zmianach w regulaminie.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja