Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych

Beneficjent

PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

Wartość projektu

492 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

340 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

W ramach projektu Fundacji PROZON zrealizowana została usługa badawczo-rozwojowa, zlecona zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu status CBR – firmie CHEMAT Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie objęło badania oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których zbudowano innowacyjną instalację do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w skali laboratoryjnej a także opracowano technologię separacji mieszanin tychże czynników.

Podczas prac instalację poddano wnikliwym testom. Wykonano m.in. symulacje procesowe, a także sporządzono bilanse masowe i cieplne oraz opracowano system sterowania pomiarowego.

Instalacja pozwala na rozdział mieszanin czynników chłodniczych zawierających 0,5% udziału mas lub więcej domieszek innych czynników, w wyniku czego powstaje pełnowartościowy produkt.

Dzięki przeprowadzonym pracom osiągnięto wymagany poziom gotowości technologicznej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE na wdrożenie rozwiązań w skali przemysłowej i uruchomienie innowacyjnej usługi separacji mieszanin czynników chłodniczych z grupy HCFC, HFC i HFO dla branży chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce i krajach zagranicznych.

Co więcej, nadal prowadzone są badania i próby na modelowej instalacji, co oznacza że charakter badawczy przedsięwzięcia pozostaje niezmienny. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich rezultat projektu prowadzonego przez Prozon Fundację Ochrony Klimatu będzie dostępny w skali przemysłowej w 3 formach: jako usługa separacji mieszanin czynników chłodniczych; jako produkt, czyli czynniki chłodnicze uzyskane w procesie rozdziału w instalacji oraz jako wartość niematerialna i prawna, tj. licencja niewyłączna na korzystanie z opracowanej innowacji.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych
  • Nazwa beneficjenta: PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU
  • Wartość projektu: 492 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 340 000,00 zł