Webinarium: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości tzw. Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami

22
października

O wydarzeniu

Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na webinarium Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości - tzw. Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Najważniejsze zagadnienia, które odbędzie się 22 października br.

Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w prawodawstwie krajowym mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Intencją zapisów Dyrektywy jest też to, aby przedsiębiorca mógł dostać drugą szansę na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku, jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzi Mecenas Jakub Świerczyński, Doradca Restrukturyzacyjny z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej oraz Magdalena Urbaniak, Specjalista ds. SWO w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu.

W programie webinarium:

  • idea drugiej szansy i skrócenia czasu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
  • narzędzia wczesnego ostrzegania,
  • restrukturyzacja zapobiegawcza,
  • wstrzymywanie czynności egzekucyjnych i kontrola nad majątkiem w czasie restrukturyzacji lub upadłości,
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za kierowanie przedsiębiorstwem.

Jak wziąć udział?

Webinarium jest bezpłatne, wystarczy potwierdzić chęć udziału wypełniając poniższy formularz lub klikając w link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc2OWRkMTktNGVlMC00NmUzLWJlMmUtY2FiMTQ5NjE3ZWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270d79291-2fbf-4def-b5a4-3b776dce4c5d%22%2c%22Oid%22%3a%22b186801e-a9cc-4d37-9b06-d9ad2adfdcee%22%7d

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Punktu Informacyjnego SWO finansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Termin

22.10.2021 11:00 - 13:00

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji Współpraca i partnerzy Na start

Udostępnij

Program

Program

22.10.2021

11:00 - 11:30

Zadania Biura Regionalnego PARP w Poznaniu jako Punktu Informacyjnego Systemu Wczesnego Ostrzegania – Magdalena Urbaniak, Specjalista ds. SWO w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu. 

11:30 - 13:00

Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami -Mecenas Jakub Świerczyński, Doradca Restrukturyzacyjny, Wielkopolska Grupa Prawnicza. 

Brak możliwości zapisu.