Pomiń nawigację

Autorzy: Irena Herbst, Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus, Dawid Zalewski, Agnieszka Ferek, Andrzej Dębiec, Adam Jędrzejewski, Joanna Jaroch

PPP jako instrument realizacji polityki podmiotów publicznych (2 biuletyn PPP)

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-165-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wdrożenie przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być starannie zaplanowane i przeanalizowane przez podmiot publiczny. Współpraca z sektorem prywatnym w formule ppp czy koncesji jest bowiem tylko jednym z wielu możliwych sposobów realizacji zadań spoczywających na władzach publicznych, które zdecydowały się na nawiązanie tego typu współpracy. Współpraca z partnerem prywatnym przynajmniej w założeniu, powinna być efektywniejsza niż samodzielne (publiczne) zrealizowanie danego projektu. Po stronie publicznej nad sensownym wdrożeniem przedsięwzięcia ppp zawsze pracować wspólnie powinni zarówno politycy, jak i obsługująca ich administracja (urząd). Bez jasnej wizji politycznej tego na ile współpraca z sektorem prywatnym w ogóle jest dopuszczalna w poszczególnych obszarach zadań publicznych ani bez ustalenia zasad i kryteriów ustalania jakie projekty mogą być wdrażane w formie ppp czy szacowania korzyści jakie przynieść ma tego typu współpraca trudno sobie wyobrazić sprawne i w miarę wolne od ryzyka politycznego i kontrolnego działanie podmiotu publicznego. Konieczność wdrożenia partnerstwa (i koncesji) do dokumentów politycznych, jak i stworzenia odpowiedniej polityki w zakresie ppp już dawno uznano w krajach, w których stosuje się rutynowo tę formę realizacji zadań publicznych. W Polsce spójne podejście do ppp dopiero się kształtuje, szczególnie tam gdzie uzasadnienie dla wdrożenia projektu nie jest czysto finansowe w ramach konkretnego projektu, a odwoływać powinno się do efektywności ekonomicznej czy choćby lepszej jakości realizacji zadań publicznych.

Niniejszy, drugi numer Biuletynu PPP poświęcony jest po części tematyce wypracowania odpowiednich ram organizacyjnych i politycznych dla realizacji projektów typu ppp.

Mimo stale rosnącego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego formułą ppp pozostaje jednak do rozwiązania szereg kwestii natury prawnej, praktycznej i świadomościowej, zgłaszanych przez obydwie strony współpracy. Ich identyfikacja i uregulowanie powinno przyspieszyć rozwój ppp w naszym kraju. Kwestiami kluczowymi, obok pewnych zmian ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi, będzie również stworzenie sprzyjającego projektom hybrydowym systemu wdrażania funduszy UE w latach 2014–2020, jak i solidne, jednoznaczne uregulowanie wpływu zobowiązań finansowych wynikających z umów tego typu na limity zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i rządu nie tylko w świetle reguł obowiązujących w UE, ale i na gruncie polskiej ustawy o finansach publicznych. Zapraszamy zatem do dyskusji nad postulatami zmian zgłoszonymi w wyniku badań potencjału rynku ppp prowadzonych w ramach projektu systemowego PARP, jak i zgłaszanych przez sektor prywatny.

Spis treści

I. Wstęp
II. Ppp jako instrument realizacji polityki podmiotów publicznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Polityka publiczna – formy jej realizacji
2.3. Polityka finansowa a instrumenty jej realizacji
2.4. Wprowadzenie ppp do praktyki administracyjnej
2.5. Wypracowanie lokalnej polityki w dziedzinie rozwoju ppp
2.6. Elementy polityki podmiotu publicznego dotyczącej ppp
2.7. Działania informacyjne
2.8. Uzupełniające zasady wewnętrzne
2.9. Strategia ppp
2.10. Identyfikacja potencjalnych obszarów zastosowania ppp i koncesji na roboty budowlane lub usługi
2.11. Podsumowanie etapu tworzenia polityki w zakresie ppp
III. Ppp w praktyce
3.1. Raport z analizy rynku ppp w Polsce – synteza
3.2. Aktualne zestawienie zawartych umów
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Konferencja inaugurująca projekt systemowy PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
4.2. Seminaria regionalne
V. ABC ppp
5.1. Co pomaga, a co szkodzi w rozwoju ppp w Polsce? – postulaty przedsiębiorców dotyczące nowelizacji ustawy o ppp
5.2. Baza Projektów ppp Ministerstwa Gospodarki – właściwe miejsce dla projektów ppp

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować