Pomiń nawigację

Autorzy: Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus, Adam Jędrzejewski, Anna Pronińska, Rafał Rodziewicz, Jakub Wilk

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (7 biuletyn PPP)

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-232-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Partnerstwo publiczno-prywatne jest sposobem realizacji zadań publicznych, które zakłada powierzenie przedsiębiorcy zadań w zakresie współfinansowania realizacji przedsięwzięcia - w miarę potrzeb: projektowanie i realizację niezbędnych prac budowlanych oraz eksploatację i utrzymanie wytworzonych w ramach współpracy składników majątkowych. Skomplikowany i rozłożony na lata proces współpracy wymaga szczegółowego uregulowania zadań, praw i obowiązków każdej ze stron. Strona publiczna, przez sam fakt powierzenia realizacji spoczywających na niej zadań partnerowi, nie zwalnia się z odpowiedzialności za jakość usług i infrastruktury, które ostatecznie otrzymują mieszkańcy. Ochrona interesu publicznego i osiągnięcie stawianych ppp celów możliwa jest dzięki skrupulatnemu uregulowaniu zasad współpracy, co ma miejsce w umowie o ppp czy umowie o koncesji. To od jakości zapisów umownych oraz sposobu ich egzekwowania zależy ostatecznie powodzenie przedsięwzięcia z punktu widzenia obywateli. Umowa, która powstaje w ramach negocjacji prowadzonych na etapie wyboru partnera prywatnego, reguluje podział zadań i ryzyk, które mają znaczenie dla budżetowych konsekwencji, płatności spełnianych w ramach umowy. Faktycznie pierwszym i ostatnim dniem partnerstwa, w potocznym znaczeniu tego słowa, jest dzień złożenia i przyjęcia oferty współpracy, której szczegóły określone są w umowie. Po tym dniu strony jedynie egzekwują swoje prawa i obowiązki, a renegocjacje umowy są wyjątkiem od reguły. Umowa zatem powinna być na tyle precyzyjna, aby efektywnie egzekwować należne świadczenia. Równocześnie, jej zapisy powinny być sformułowane na tyle generalnie, aby mogła być podstawą współpracy przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jej zapisy powinny pozwalać na sprawne zarządzanie realizacją kontraktu, jak i na szybkie zakończenie współpracy, jeśli jej kontynuowanie nie leży w interesie strony publicznej lub jest niemożliwe z powodów obiektywnych. W niniejszym numerze „Biuletynu ppp” poświęcono wiele miejsca omówieniu zagadnienia dotyczącego treści umowy o ppp oraz okoliczności, w jakich może się zakończyć przed czasem, na jaki została zawarta.

Spis treści

I. Wstęp
II. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
2.1. Umowa o ppp – charakter prawny, zakres treści, przykłady zapisów
III. Ppp w praktyce
3.1. Internet szerokopasmowy dla samorządów w ramach ppp – uwarunkowania prawne
3.2. Otwarta Gminna Sieć Szerokopasmowa na przykładzie Gminy Dobre Miasto – propozycja projektu z zastosowaniem modelu spółki celowej
3.3. Rynek projektów hybrydowych
3.4. Uczelnie wyższe przecierają szlak ppp
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Gala finałowa Konkursu 3P
4.2. Druga szansa na bezpłatne doradztwo dla planowanych przez podmioty publiczne przedsięwzięć ppp
4.3. Debata ekspertów pod hasłem „PPP – Prawo i Praktyka”
V. ABC ppp
5.1. Zarządzanie umową o ppp (koncesji), zmiany umowy i rozwiązanie kontraktu – przykłady zapisów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować