Pomiń nawigację
Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Nabór zgłoszeń został zakończony 27.07.2023 r.

O konkursie

Celem Konkursu była popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Do konkursu mogły zgłaszać się najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

 • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
 • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
 • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Kategorie konkursu:

 • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
 • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Laureaci konkursu otrzymują:

 • Nagrody finansowe
 • Dyplom
 • Promocję rozwiązania
O konkursie

UCZESTNICY

UCZESTNICY

Do Konkursu mogli przystąpić rzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny polegać na działaniach umożliwiających transformację w kierunku GOZ, tj.:

 • Regeneracji, używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów, zwrocie odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery,
 • współużytkowaniu: dzieleniu nieruchomości (np. pomieszczeń) i ruchomości (np. samochodów), przedłużaniu życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie, ponownym używaniu produktów,
 • optymalizacji: zwiększaniu wydajności procesów produkcji, minimalizacji powstawania odpadów, wykorzystywaniu dużych zbiorów danych i automatyzacji,
 • zamykaniu obiegów: poprzez recykling, ponowne wykorzystanie komponentów, odzysk składników biochemicznych z bioodpadów,
 • wirtualizacji: pośredniej (np. zakupy internetowe) i bezpośredniej (np. książki i płyty w wersji zdematerializowanej),
 • wymianie: w tym użyciu nowych technologii (np. druku 3D), upowszechnianiu nowych modeli biznesowych transportu (np. pojazdy elektryczne, autonomiczne, transport multimodalny, technologie typu hyperloop), nowych produktów i usług oraz substytutów surowców nieodnawialnych.

Jak wziąć udział w konkursie?

Warunkiem przystąpienia do Konkursu było zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Do Konkursu mogły zostać zgłoszone rozwiązania, które:

 1. zostały wdrożone u uczestnika Konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konkursowego;
 2. określały mierzalne efekty w zakresie GOZ. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie mogło naruszać praw osób trzecich. Udział w Konkursie był bezpłatny.
Jak wziąć udział w konkursie?

Nagrody

Nagrody

W każdej z kategorii przewidziano następujące nagrody: jedna nagroda główna oraz maksymalnie 11 wyróżnień.

Zdobywcy nagrody głównej otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych;
 2. dyplom;
 3. promocję produktu (m.in. w: materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu).

Zdobywcy wyróżnienia otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych;
 2. dyplom;
 3. promocję produktu.

Nagrody, o których mowa powyżej, nie stanowią pomocy publicznej.

Nagrody są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu na konto podane przez uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.

Wyniki

Patroni i partnerzy

Finansowanie