Faza I SME Instrument

Faza I SME Instrument

 

SME Instrument Faza I (od pomysłu do strategii wejścia na rynek)

W pierwszej fazie można starać się o wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 tys. euro na sprawdzanie, czy pomysł posiada potencjał wejścia rynkowego na poziomie Europejskim, a nie tylko regionalnym. Należy jednak mieć na uwadze zapisy szczegółowe dokumentacji konkursowej mówiące o finansowaniu w wysokości 70% na tym etapie. Faza ta może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Jej efektem powinno być studium uwarunkowań wdrożenia innowacyjnego produktu/usługi na rynek, a zawierające:

 • weryfikację techniczną wykonalności projektu,
 • ocenę ryzyka,
 • analizę rynkową,
 • ocenę realności koncepcji, zaangażowania użytkowników,
 • analizę stanu własności intelektualnej,
 • ocenę strategii rozwoju projektu,
 • poszukiwanie partnerów technologicznych,
 • ocenę gotowości do utworzenia trwałego projektu o dużym potencjale, związanego ściśle ze strategią rozwoju oraz standardami Europejskimi.Zasady oceny wniosków

Zasady oceny wniosków

W fazie 1, wniosek jest oceniany, przez co najmniej 4 ewaluatorów, specjalizujących się w takich obszarach jak technologie/przemysł, biznes i finanse. Tylko te wnioski, które spełniają wskazane w aplikacji wymagania mają szanse otrzymać dofinansowanie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i rozpoczęciu procesu przygotowywania umowy grantowej, nie ma możliwości dokonywania znaczących poprawek w treści wniosku, budżecie czy składzie konsorcjum.

NOWY WZÓR WNIOSKU

Każdy ewaluator przygotowuje Indywidualny Raport z oceny wniosku (Individual Evaluation Report - IER) zawierający ocenę każdej z trzech kryteriów – Excellence, Impact and Quality & Efficiency of the Implementation – oceniane od 0 do 5 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.  

Łączny raport z oceny wniosku jest wyliczany automatycznie, stosując następujący algorytm:

 1. Ocena każdego z kryteriów jest wyliczana, jako mediana z 4 ocen;
 2. Kryteria mają różną wagę;  
 3. Ogólna ocena jest sumą ważonych ocen poszczególnych kryteriów od 0 do 15 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wnioskodawca otrzymuje raport z ewaluacji - Evaluation Summary Report -ESR zawierający ocenę zbiorczą.  Raport ESR kończy proces oceny wniosków w fazie 1.  

Aby wniosek został wpisany na listę rankingową musi osiągnąć próg jakościowy tzw. treshold. Próg jakości na poziomie kryteriów został ustalony na poziomie 4 (gdzie 5 to maksimum), natomiast próg jakości dla oceny zbiorczej to 13 (gdzie maksimum to 15). 

Lista rankingowa

Tylko wnioski, które przekroczyły próg jakościowy są wpisywane na listę rankingową w kolejności zgodnej z otrzymaną oceną. Lista rankingowa zawiera:

 • wnioski zaproponowane do dofinansowania;
 • wnioski, które nie mogą otrzymać dofinansowania z powodu niewystarczającego budżetu.

Informacje wysyłane przez EASME do wnioskodawców

Około 8 tygodni po dacie, do której należy złożyć wniosek (cut-off date), wnioskodawca poprzez Participant Portal otrzymuje albo:

− zaproszenie do przygotowania umowy grantowej (Grant Agreement Preparation – GAP), w przypadku gdy wniosek otrzymał dofinasowanie, lub  

− List odmowny, w sytuacji, gdy wniosek nie może otrzymać dofinansowania, ponieważ:

 • Albo nie ma wystarczającego budżetu na dofinansowanie wniosku;
 • albo wniosek został oceniony poniżej progu jakościowy;
 • Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych.

W obu przypadkach wnioskodawca otrzymuje raport z ewaluacji - Evaluation Summary Report –ESR zawierający zbiorczą ocenę ogólną wraz ze zbiorczymi ocenami każdego z trzech kryteriów.  

Odwołania

W liście odmownym wskazana będzie ścieżka odwołania, którą należy zastosować, jeśli wnioskodawca chciałby się odwoływać od decyzji odmownej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad oceny i wyboru wniosków do fazy 1 Instrumentu MŚP.

 

Enterprise Europe Network


Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze środków budżetu państwa.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".