Pomiń nawigację

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

PARP będzie zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych

Finansowanie 2021 - 2027

Finansowanie 2021 - 2027

Programy składają się z działań, głównie dofinansowań, wspierających przedsiębiorstwa z różnych branż i regionów. Jedynie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmują wsparcie dla konkretnych województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Nowością jest włączenie do programu FEPW na lata 2021-2027 części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów.

Celem programów nowej perspektywy jest wsparcie przedsiębiorstw, które realizują innowacyjne projekty. Twoje przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na różnym etapie rozwoju.

Więcej o nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Portal Funduszy Europejskich

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej?

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje)
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
 • projektowanie produktów i usług
 • uruchomienie biznesu (start-upów)
 • automatyzację i robotyzację
 • transformację w kierunku GOZ
 • ochronę wzorów i patentów
 • wejście na rynki zagraniczne
Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej?

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach działań nowej perspektywy?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej
 • Partnerzy społeczni
 • Uczelnie
Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach działań nowej perspektywy?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem programu jest:

 • Wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Planowane działania:

 • Ścieżka SMART
 • Granty na Eurogranty
 • Współfinansowanie działań EDIH
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP
 • Laboratorium Innowatora
 • Startups are us
 • Startup Booster Poland
 • Rozwój oferty klastrów dla firm
 • Rozwój oferty OI dla firm

Więcej o programie FENG

Portal Funduszy Europejskich

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Celem programu jest:

 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
 • Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
 • Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Wsparcie dla 5 województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Nowością jest włączenie do programu na lata 2027-2027 części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów, jako 6 województwa.

Planowane działania:

 • Platformy startowe dla nowych pomysłów
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
 • Wzornictwo w MŚP
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Infrastruktura drogowa
 • Zrównoważona turystyka

Więcej o programie FEPW

Portal Funduszy Europejskich

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem programu jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Planowane działania:

 • Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR)
 • Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone kompetencje)
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jakość świadczonych usług rozwojowych
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR)
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy
  • Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL),
  • System Sektorowych Rad ds. Kompetencji
 • Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

Więcej o programie FERS

Portal Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Aktualne wsparcie z Funduszy Europejskich

Dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusze Europejskie stwarzają możliwości realizacji pomysłów biznesowych, dostosowanych do potrzeb prowadzonego przedsiębiorstwa. W 2022 roku firmy z sektora MŚP są wciąż wspierane w rozwoju kompetencji oraz pracy nad innowacyjnymi pomysłami startupów. Zadania realizowane są w ramach trzech programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich – Program Inteligentny Rozwój (POIR), Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Program Polska Wschodnia (POPW).