Panel Polskich Przedsiębiorców

Panel Polskich Przedsiębiorców

O panelu

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Przez następnych pięć lat, śledzić będziemy najważniejsze zjawiska zachodzące w Polskiej gospodarce. Będziemy się również przyglądać problemom, na jakie napotykają menadżerowie polskich firm.

Postaramy się także poznać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu,  a więc czynniki pozwalające na adaptację w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz umożliwiające skuteczne konkurowanie na globalnych rynkach.

Realizacja co najmniej czterech edycji badania rocznie, pozwoli nam uzyskiwać na bieżąco aktualne dane dotyczące sytuacji makroekonomicznej, krótko- i średniookresowych priorytetów działalności przedsiębiorstw oraz obserwowanych i oczekiwanych barier prowadzenia działalności gospodarczej

Panel nie będzie jednak wyłącznie badaniem ekonomicznym. Stanowił będzie także innowacyjną formę konsultacji społecznych. Uczestniczące w Panelu firmy będą miały możliwość opiniować projekty przepisów prawnych i podatkowych pod kątem wpływu na obszar ich działalności. Opiniowane będą również instrumenty wspierania przedsiębiorstw ze środków europejskich i krajowych. Uczestnicy badania będą więc nie tylko respondentami, ale również partnerami instytucji publicznych, którzy wnoszą wymierny wkład w poprawę jakości stanowionego prawa oraz kształtowanie polityki gospodarczej państwa. 

Badanie prowadzone będzie na reprezentatywnej, kilkutysięcznej próbie przedsiębiorstw. Realizacja badań biznesowych w tej skali należy do prawdziwej rzadkości. 

Nadzór nad poprawnością metodologiczną Panelu sprawować będą eksperci Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: profesor Paweł Sztabiński oraz profesor Franciszek Sztabiński.

Na przestrzeni pięciu lat, przeprowadzonych zostanie 25 edycji badania. Każda z nich, oprócz stałego bloku zagadnień, podejmować będzie odrębny temat, związany z aktualną sytuacją gospodarczą lub bieżącymi trendami w zarządzaniu. Pierwsze edycje badania zostaną opracowane we współpracy z ekspertami Panelu prof. Krzysztofem Obłojem, prof. Witoldem Orłowskim oraz panem Jackiem Santorskim z firmy VALUES - Grupa Firm Doradczych.

Metodologia badania

Badania panelowe zyskują w ostatnich latach rosnącą popularność. Wynika ona  z jednej strony z przesłanek merytorycznych, z drugiej strony z uwarunkowań finansowo-organizacyjnych.

W odróżnieniu od badań opartych o klasycznie rozumiany dobór próby, panel pozwala nie tylko na ilustrację wyników w ujęciu punktowym (odnoszącym się do momentu realizacji badania), ale również na przeprowadzenie analizy trendów i obserwację zjawisk rozłożonych ze swej natury w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwym walorem tego typu badań jest krótki czas realizacji, co pozwala sprawnie pozyskiwać pilnie potrzebne informacje. Umożliwia to również obserwowanie bezpośrednich reakcji na bieżące zdarzenia (np. wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmianę sytuacji makroekonomicznej lub politycznej).

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest jednym z pierwszych tego typu badań prowadzonych w Polsce.  Dotychczas panele obecne były głównie w obszarze badań konsumenckich. Jest to natomiast podejście niemal zupełnie niewidoczne w badaniach biznesu.  Bezprecedensowa będzie także skala tego przedsięwzięcia. Obejmie ono reprezentatywną próbę kilku tysięcy przedsiębiorstw, które uczestniczyć będą w projekcie przez pięć lat.  Wezmą w tym okresie udział w dwudziestu pięciu edycjach ankietowania. W ramach  każdej z  nich gromadzone będą dane służące porównaniom w czasie oraz informacje związane z specyficzną tematyką danej edycji badania.

Panel zrealizowany zostanie techniką ankietowania internetowego CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Realizacja poprzedzona będzie procesem rekrutacji. Sposób doboru próby oraz schemat losowania zostały opracowane przy współpracy z ekspertami Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Opierają się one na warstwowaniu ze względu na wielkość firm (mikro-małe-średnie-duże), lokalizację siedziby oraz branżę.  Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli skutecznie kontrolować reprezentatywność próby. Zyskamy również możliwość prowadzenia odrębnych analiz dla firm pochodzących z wybranych regionów Polskich lub też reprezentujących wybraną  specjalizację działalności.

 

Kontakt dla uczestników Panelu

Infolinia:  22 432 82 22

PARP 
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Regulamin Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Informacje ogólne

 1. Panel Polskich Przedsiębiorstw (zwany dalej „Panelem”) jest projektem badawczym realizowanym w latach 2013-2018, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, (kod pocztowy: 00-834).
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 
 4. Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Panelu. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

 

Zasady uczestnictwa

 1. W Panelu mogą uczestniczyć wyłącznie reprezentanci podmiotów gospodarczych, które otrzymały od PARP zaproszenie do udziału w projekcie.
 2. Reprezentantem podmiotu gospodarczego, zwanym dalej „Panelistą” może być osoba pełniąca funkcje kierownicze w podmiocie gospodarczym.
 3. Przystąpienie do Panelu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu kwestionariusza rekrutacyjnego.
 5. Dostęp do kwestionariusza uzyskuje się poprzez połączenie z unikalnym adresem internetowym (linkiem) przesłanym przez PARP na adres poczty elektronicznej Panelisty.  
 6. Rejestracja w Panelu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie zaproszeń do udziału w kolejnych edycjach badań prowadzonych w ramach Panelu.
 7. Panelista może zarejestrować się w Panelu jednokrotnie.
 8. Paneliści będą powiadamiani pocztą elektroniczną o prowadzonych aktualnie badaniach, w ramach których będą mogli wypełnić ankietę, a także o szczegółowych zasadach uczestnictwa w danym badaniu (np. o terminie wypełnienia ankiety, przybliżonym czasie trwania ankiety,  tematyce danej edycji badania).
 9. Panelista każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.
 10. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.
 11. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl
 12. W danej edycji badania Panelista może wziąć udział jednokrotnie.

 

Zasady poufności i ochrony danych osobowych

 1. PARP oświadcza, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą traktowane jako poufne.
 2. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

 

Postanowienia końcowe

 1. PARP zastrzega sobie prawo do definiowania próby w ramach poszczególnych edycji.
 2. PARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia publikacji nowego Regulaminu oraz informacji o dokonanej zmianie, na stronie Regulaminu O zmianie Regulaminu Paneliści zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczało będzie akceptację zmienionego Regulaminu.

Wyniki badań Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2016

11 edycja badania /czerwiec-sierpień 2016/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania: 
Kwestionariusz

Nowe rozwiązania prawne dla firm

10 edycja badania /maj 2016/

Uruchamiane przez PARP badanie ma na celu pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz potrzeby ich wprowadzenia. Rozwiązania dotyczą wybranych obszarów działalności przedsiębiorstw.

Na podstawie wyników badania opracowano propozycję pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm". Więcej informacji na stronie:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/100zmiandlafirm-pierwszy-pakiet-ulatwien-dla-przedsiebiorcow/

Zarządzanie środowiskowe

9 edycja badania /grudzień 2015-marzec 2016/

Dynamiczny rozwój gospodarczy, rosnąca konsumpcja oraz postępująca degradacja zasobów i środowiska przyrodniczego sprawiają, że szczególnie istotne jest stosowanie przez przedsiębiorców zasad zrównoważonego rozwoju. Korzystanie ze środowiska naturalnego wpisane jest w działalność każdego przedsiębiorstwa. Ograniczenie negatywnego wpływu tej działalności na środowisko wiąże się z koniecznością uwzględnienia wymogów prawnych w planowaniu aktywności firmy i ma wpływ na proces zarządzania, również prowadzenia polityki zarządzania środowiskowego.

Badanie realizowane w tym obszarze ma przede wszystkim na celu pozyskanie wiedzy nt.:

 • sposobu zarządzania środowiskiem w firmach,
 • przyczyn podejmowania działań prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa,
 • trudności napotykanych w procesie ich realizacji,
 • efektów osiąganych dzięki ich wdrożeniu.

Informacje te posłużą PARP do opracowania propozycji instrumentu wsparcia w zakresie zarządzania środowiskowego. 

Materiały do pobrania: 
Więcej na temat badania
Kwestionariusz
Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2015

8 edycja badania  /czerwiec-sierpień 2015/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania:
Koniunktura i otoczenie biznesu - 2015
Kwestionariusz

Bariery wzrostu

7 edycja badania /luty - kwiecień 2015/

Rozwój przedsiębiorstwa jest obiektywną miarą sukcesu. Każdy sukces niesie jednak ze sobą ryzyko porażki. Wiele firm po okresie dynamicznego rozwoju popada w długotrwałą stagnację lub ogranicza swą działalność. Powstaje pytanie:

 • Jakie czynniki decydują o trwałym powodzeniu w biznesie?
 • Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują kolejne etapy rozwoju, omijając napotykane na każdym z nich pułapki?

Odpowiedzi na te pytania pomoże nam dostarczyć badanie Bariery wzrostu opracowane we współpracy z APAX Consulting Group w oparciu o metodologię wypracowaną przez prof. Erica Flamholtza z University of California Los Angeles, Management Systems Consulting Corporation.

Materiały do pobrania:
Więcej na temat badania
Prezentacja wyników
Najważniejsze wyniki badania 
Materiały z konferencji "Zarządzanie jutrem - bariery i czynniki wzrostu polskich firm"

Test MŚP 1/2014

„Test MŚP proponowanych zmian w ustawie Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej”
/realizacja październik-listopad 2014/

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2014

6 edycja badania /czerwiec - lipiec 2014/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania:
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013
Koniunktura i otoczenie biznesu - 2015
Koniunktura - Firmy rodzinne w Polsce - 2014
Koniunktura - Rynki Wschodnie Rosja, Ukraina, Białoruś - 2014
Kwestionariusz

Style przywództwa polskich menedżerów

5 edycja, badanie pod kierunkiem Jacka Santorskiego, Values - Grupa Firm Doradczych /kwiecień - maj 2014/

We współpracy z panem Jackiem Santorskim zbadaliśmy style przywództwa polskich przedsiębiorców. Udział w badaniu pozwolił też uczestnikom Panelu Polskich Przedsiębiorstw poznać swoje mocne i słabe strony oraz proponowane kierunki rozwoju swoich kompetencji przywódczych.

Prezentacja wyników:

 

Mapy poznawcze i strategie polskich firm

4 edycja, badanie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłoja /październik - listopad 2013/

Wspólnie z prof. Krzysztofem Obłojem poznaliśmy sposób, w jaki polscy szefowie i właściciele firm postrzegają swoje otoczenie biznesowe, jak podejmują decyzje i co z tego wynika dla efektywności ich przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz
Materiały dla prasy
Prezentacja wyników
Mapy poznawcze i strategie polskich firm

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

3 edycja, badanie pod kierunkiem prof. Witolda Orłowskiego /sierpień-wrzesień 2013/

W ankiecie pod kierunkiem prof. Witolda Orłowskiego poznawaliśmy opinie polskich przedsiębiorców dotyczące zjawiska określanego mianem spowolnienia gospodarczego oraz szans i zagrożeń stojących obecnie przed polskimi firmami. Więcej o badaniu w poniższym wystąpieniu profesora Witolda Orłowskiego.

Wyniki III edycji badania zostały zaprezentowane na forum III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbyło się w dniach 16-19 września 2013 r. w Katowicach. 

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz
Materiały dla prasy
Prezentacja wyników
Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2013

2 edycja badania /maj-lipiec 2013/

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz

Ankieta rekrutacyjna

1 edycja badania.

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz

Najczęściej zadawane pytania przez uczestników Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Co to jest Panel Polskich Przedsiębiorstw?

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest projektem badawczym realizowanym w latach 2013-18, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kim jest organizator Panelu?

Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) z siedzibą przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, 00-834. PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm.).

Kto może uczestniczyć w Panelu?

W Panelu mogą wziąć udział firmy, które zostały wylosowane spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce oraz otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu i zgodziły się uczestniczyć w cyklu badań poświęconych diagnozie polskiego biznesu.

Czy udział w Panelu jest bezpłatny? 

Tak, udział w Panelu jest bezpłatny. 

Czy udział w badaniu jest obowiązkowy?

Udział w Panelu nie jest obowiązkowy dla firmy. Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.

W jaki sposób wypełnia się kwestionariusz?

Wypełnianie kwestionariusza jest bardzo łatwe. Trzeba wejść na stronę internetową kwestionariusza, którego adres internetowy został przesłany przez PARP drogą pocztową, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się na monitorze instrukcjami.

Czy mogę przerwać wypełnianie kwestionariusza?

Tak, w każdej chwili można przerwać wypełnianie kwestionariusza, a po ponownym zalogowaniu się rozpocząć jego wypełnianie w miejscu, gdzie zostało ono przerwane.

Czy dane mojej firmy są bezpieczne?

PARP gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą poufne. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

Czy muszę brać udział w każdym badaniu?

Nie, Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.

Czy można się wycofać z udziału w Panelu?

Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Czy kwestionariusze będą czasochłonne?

Nie, przeciętnie wypełnianie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Długość kwestionariusza zależy od tematu danej edycji badania. Więcej na temat kolejnych edycji badania w zakładce: Wyniki badań Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Czy będę otrzymywał jakieś materiały reklamowe?

Nie, PARP jest agencją rządową i nie rozsyłamy reklam ani nie przekazujemy danych Uczestników Panelu innym podmiotom. 

Czy istnieje możliwość zmiany reprezentanta firmy np. w przypadku zmiany stanowiska, nieobecności?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych Uczestnika Panelu należy zgłosić podając dane kontaktowe nowego Uczestnika oraz nazwę podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Czy istnieje możliwość zmiany danych kontaktowych firmy?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych firmy należy zgłosić podając nazwę podmiotu i nowe dane kontaktowe. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl