Pomiń nawigację
Pasek logotypów - od lewej logo Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój. Następnie biało- czerwona flaga Polski, Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Punkt Informacyjny SWO w Poznaniu

Punkt informacyjny udziela informacji dotyczących systemu wczesnego ostrzegania oraz innych działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023.

Ciąg logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zakres działań Punktu Informacyjnego SWO w Poznaniu

Punkt Informacyjny został uruchomiony w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu i bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami, wspiera realizację programów rozwoju gospodarki w makroregionie oraz działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich firm (MŚP). Działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz wykorzystywania nowych technologii.

Kluczowym zadaniem punktu jest prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjnych dotyczących Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji.

Zakres działań Punktu Informacyjnego SWO w Poznaniu

Polityka Nowej Szansy

Narzędziem realizacji Dyrektywy jest opracowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Polityka Nowej Szansy 2.0. To program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw narażonych na trudności. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu form wsparcia w trzech obszarach:

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw:

Pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie:

Wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej:

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw

Wsparcie przedsiębiorców w działaniach mających na celu pokonanie okresowych trudności i przeciwdziałanie ich pojawieniu się w przyszłości.

System Wczesnego Ostrzegania

Instytucja realizująca wsparcie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może skorzystać?  Mikro, mały i średni (MMŚP) przedsiębiorca doświadczający okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium RP.

Cel: Wsparcie szkoleniowo-doradcze MMŚP w kompetencje zapobiegające sytuacjom kryzysowym oraz do podejmowania działań prewencyjnych. Ograniczenie ryzyka rozwinięcia się kryzysu w przedsiębiorstwie.

Forma wsparcia: Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa oraz finansowanie kosztów usług szkoleniowych lub doradczych (w tym mentoringu).

Kwota wsparcia: Usługi szkoleniowe i doradcze do kwoty 16 000 zł netto na przedsiębiorstwo.

Finansowanie: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

System Wczesnego Ostrzegania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instytucja realizująca wsparcie: Powiatowe Urzędy Pracy

Kto może skorzystać?  Środki są ogólnodostępne - mogą je pozyskać przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe, jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.

Cel: Zapewnienie pracodawcom i ich pracownikom kwalifikacji i umiejętności jak najbardziej adekwatnych do wymagań rynku pracy i szybko rozwijającej się, a przez to zmieniającej się, gospodarki.

Forma wsparcia: Dofinansowanie różnych form zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracowników oraz pracodawców.

Finansowanie: Środki pochodzą z Funduszu Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie

Umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej skorzystania z publicznego wsparcia na opracowanie i wdrożenie działań restrukturyzacyjnych.

Pomoc na ratowanie

Instytucja realizująca wsparcie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Kto może skorzystać? Mikro, mały i średni przedsiębiorca lub duży przedsiębiorca po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Cel: Zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej na czas niezbędny do opracowania nowej strategii działania.

Forma wsparcia: Pożyczka udzielana maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Kwota wsparcia: każdorazowo obliczana na podstawie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pomoc na ratowanie

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Instytucja realizująca wsparcie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Kto może skorzystać? Mikro, mały i średni przedsiębiorca – jako z samodzielnego instrumentu pomocowego jak i kontynuacji Pomocy na ratowanie.

Cel: Umożliwienie przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych i przygotowania planu restrukturyzacji.

Forma wsparcia: Pożyczka udzielana maksymalnie na okres 18 miesięcy.

Kwota wsparcia: każdorazowo obliczana na podstawie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pomoc na restrukturyzację

Instytucja realizująca wsparcie: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Kto może skorzystać? Mikro, mały i średni przedsiębiorca – jako z samodzielnego instrumentu pomocowego jak i kontynuacji Pomocy na ratowanie.

Cel: Przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do pokrywania kosztów wykonywanej działalności gospodarczej bez konieczności ponownego wspierania tego przedsiębiorcy środkami publicznymi pochodzącymi z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację przez okres co najmniej 10 lat.

Forma wsparcia: może zostać udzielona w formie pożyczki, objęcia akcji lub udziałów, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, na udziały lub akcje przedsiębiorcy, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, pod warunkiem przeznaczenia równowartości pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Niezbędny jest wkład własny przedsiębiorcy!

Kwota wsparcia: każdorazowo obliczana na podstawie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pomoc na restrukturyzację

Wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej

Pomoc szkoleniowa oraz psychologiczno-doradcza dla przedsiębiorców, którzy po porażce biznesowej ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Nowy Start

Instytucja realizująca wsparcie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może skorzystać?  Mikro, mały i średni (MMŚP) przedsiębiorca który w ciągu ostatnich 2 lat zamknął swoją działalność, i w ciągu ostatnich 6 miesięcy otworzyły się na nowo.

Cel: Wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Forma wsparcia: Wsparcie szkoleniowe oraz indywidualne psychologiczno-doradcze (w tym coaching) przy podejmowaniu ponownej działalności gospodarczej.

Finansowanie: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Od 1.07.2020 r. – do 30.11.2022 r.

Nowy Start

Instrumenty finansowe

Sprawdź ofertę PARP w ramach Polityki Nowej Szansy

DYŻURY EKSPERTA

ds. Dyrektywy Drugiej Szansy

DYŻURY EKSPERTA

W czerwcu 2019 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę 2019/1023 dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów.  Celem Dyrektywy jest harmonizacja krajowych porządków prawnych oraz utworzenie efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Mają one umożliwić przedsiębiorcom doświadczającym trudności przeprowadzenie skutecznej diagnozy oraz udzielenie im wsparcia w przezwyciężeniu powstałych problemów. Implementacja prawa unijnego musi nastąpić najpóźniej do lipca 2022, jednak w Polsce funkcjonuje już wiele narzędzi wspierających przedsiębiorców w kryzysie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Punkt Informacyjny w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu uruchomił dyżury Eksperta, który udziela w tym zakresie konsultacji.

Pracownicy PARP pełnią dyżur w każdą środę i czwartek od godz. 13:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 880 - 524 - 995 lub adresem mailowym: punkt_informacyjny@parp.gov.pl.

Prawnik specjalizujący się w obszarze restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw pełni dyżur w każdy piątek, w godzinach od 13:00 do 16:00, pod numerem telefonu 880 524 995 lub adresem mailowym: punkt_informacyjny@parp.gov.pl.

KONTAKT

Punkt Informacyjny SWO w Poznaniu

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Tel. 61-291-00-39

e-mail: punkt_informacyjny@parp.gov.pl

Strona internetowa Biura Regionalnego w Poznaniu

KONTAKT

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać bieżące informacje o rozwiązaniach prawnych, możliwościach oraz warunkach wsparcia dla firm przeżywających trudności? Zapisz się do newslettera dla przedsiębiorców znajdujących się z okresowych trudnościach!

Dostaniesz informacje o:

  • konferencjach, spotkaniach informacyjnych, warsztatach skierowanych do przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnościach, 
  • nowych możliwościach dofinansowania, aktualnych naborach wniosków dla firm przeżywających okresowe kłopoty
  • raportach, badaniach i poradnikach PARP skupiających się na problematyce niewypłacalności przedsiębiorstw, środkach zaradczych, restrukturyzacyjnych oraz sanacyjnych.
  • rozwiązaniach prawnych mających wpływ i znaczenie dla firm znajdujących się w okresowych trudnościach

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu

Projekt System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO) jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Całkowita wartość projektu wynosi 51 721 542,55 zł, z czego kwota 8 130 626,49 zł pochodzi z budżetu państwa. Celem projektu jest udzielanie wsparcia polskim przedsiębiorcom, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje niezbędne do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. W konsekwencji ogranicza to ryzyko przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji miejsc pracy.