Zamówienia dla przedsiębiorców

Zamówienia dla przedsiębiorców

Przeglądaj zmówienia publiczne i znajdź zlecenie na międzynarodowym rynku

Zamowienia-unijne

Rokrocznie ponad 250 tys. organów administracji publicznej Unii Europejskiej wydaje ok. 18% PKB na zakup towarów, usług i robót budowlanych. Także polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach Wspólnoty.

Ustawodawca unijny w dyrektywach o zamówieniach publicznych określił minimalne ujednolicone zasady, które zapewniają równe warunki uczestnictwa w rynku unijnych przetargów publicznych dla wszystkich przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie UE. Reguły te przeniesione zostały do ustawodawstwa krajowego i mają zastosowanie do ofert, których wartość pieniężna przekracza określony próg (zamówienia ponadprogowe). Zamówienia ponadprogowe mogą być szczególnie atrakcyjne biznesowo dla oferentów zagranicznych.

Do ofert o niższej wartości wykorzystuje się przepisy krajowe zgodne z ogólnymi zasadami prawa unijnego. Procedury mające zastosowanie do ofert nieprzekraczających ustalonego progu (czyli zamówienia podprogowe), mogą być uproszczone w stosunku do tych mających zastosowanie do zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

Informacje o progach, które wymagają stosowania przepisów UE znajdują się tutaj.

 

Zasady stosowane we wszystkich przetargach unijnych:

 • procedury przetargowe nie mogą dyskryminować danego przedsiębiorstwa ze względu na okoliczność, iż jest ono zarejestrowane w innym państwie UE;
 • specyfikacja zamawianych towarów, usług i robót budowlanych nie może zawierać konkretnych marek, znaków towarowych lub patentów;
 • zamawiający nie może odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających (w tym świadectw, dyplomów, certyfikatów), które zostały wydane w innym kraju UE, jeśli dokumenty te zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa;
 • zamawiający obowiązany jest do udostępnienia wszystkich informacji przetargowych każdemu z zainteresowanych przedsiębiorców niezależnie od państwa rejestracji firmy na terenie UE.

 

Możliwość wykluczenia przedsiębiorcy z procedury przetargowej

Organ administracji publicznej może wykluczyć przedsiębiorcę z przetargu publicznego, jeżeli:

 • przedsiębiorstwo jest w stanie likwidacji lub upadłości;
 • przedsiębiorca zawiesił działalność lub działalność ta objęta jest zarządem sądowym;
 • przedsiębiorca nie reguluje należnych podatków lub nie opłaca obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne;
 • przedsiębiorca dopuścił się poważnego naruszenia prawa;
 • przedsiębiorca składa wobec organu administracji publicznej nieprawdziwe oświadczenia.

 

Publikacja ofert przetargowych

W przypadku zamówień publicznych ponadprogowych istnieje obowiązek publikacji:

 • ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie władze publiczne mogą upowszechniać ogłoszenia na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Ich pełna treść jest publikowana w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, a streszczenie tłumaczone na inne języki;
 • ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, czyli informujących o wynikach przetargu publicznego.

 

Zasadą jest udzielenie przez organ administracji publicznej zamówienia po uprzedniej publikacji zaproszenia do składania ofert. W wyjątkowych okolicznościach organ może jednak udzielić zamówienia bez uprzedniej publikacji, to jest:

 • w przypadku katastrof spowodowanych nieprzewidywalnymi wydarzeniami;
 • zamówień, które mogą być zrealizowane jedynie przez konkretne przedsiębiorstwo z powodu praw wyłącznych lub przyczyn technicznych;
 • zamówień, które nie są objęte przepisami zamówień publicznych, np. umowy o pracę, zakup lub najem istniejących budynków.

Organy administracji publicznej mogą również publikować inne ogłoszenia informacyjne, np. ogłoszenie o możliwych przyszłych przetargach. Wówczas termin składania i przyjmowania ofert przetargowych może zostać skrócony, podobnie jak w przypadku publikacji ogłoszenia online.

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Organy publiczne mogą stosować różne kryteria przy ocenie ofert, w tym kryterium najniższej ceny, parametrów technicznych, uwzględnienia aspektów środowiskowych. Każdorazowo jednak oferent powinien zostać poinformowany o kryteriach oceny i ich ważności.

 

Transparentność i poufność

Zamawiający przystępuje do oceny złożonych ofert dopiero po upływie terminu składania wniosków. W przypadku wyboru oferty, oferent powinien być o tym fakcie poinformowany niezwłocznie. Jeśli zaś została ona odrzucona, oferent ma prawo do szczegółowego wyjaśnienia przyczyn.

Zamawiający jest obowiązany do przestrzegania zasady poufności w zakresie wymiany i przechowywania danych.

 

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna stanowi opis zamawianych towarów, usług lub robót budowlanych. Uwzględnia ona także aspekty związane z efektywnością środowiskową, projektowaniem, bezpieczeństwem, zapewnieniem jakości i oceną zgodności.

W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane w specyfikacji zawarte są również wymagane testy, kontrole i techniki budowlane.

Specyfikacje techniczne nie powinny zawierać wymagań dotyczących korzystania z określonych marek, znaków towarowych i patentów.

 

Poniżej przedstawiono progi kwotowe, które wymagają zastosowania przepisów UE. Kwoty nie uwzględniają podatku VAT, obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Źródło: Your Europe, http://www.europa.eu

 

Treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE z dnia 28 marca 2014. L 94/65, dalej: dyrektywa 2014/24) dostępna jest tutaj.

 

Progi w poszczególnych dziedzinach gospodarki

W przypadku dostawców publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, próg dla dostaw i usług wynosi 414 000 euro.

 

Progi w przypadku zamówień na roboty budowlane

W przypadku zamówień na roboty budowlane próg kwotowy wynosi 5 186 000 euro.

 

Progi w krajach poza strefą euro

Zamawiający poza strefą euro realizują zamówienia w walutach krajowych. Równowartość progów wskazana została przez ustawodawcę unijnego w Komunikacie Komisji Europejskiej, sygn. 2013/C 366/01.

Komunikat KE 2013/C 366/01 (dalej: Komunikat KE) dostępny jest tutaj.

 

Zgodnie z komunikatem KE, progi w walutach krajowych określone zostały następująco:

 

 

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych w Unii Europejskiej są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zamawiający może ponadto udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub aukcji elektronicznej.

 

Przetarg nieograniczony

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę w przetargu publicznym. Okres minimalny na złożenie oferty wynosi 52 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli zaś opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin na złożenie oferty może ulec skróceniu do 36 dni.

 

Przetarg ograniczony

W przypadku przetargu publicznego ograniczonego każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o udział w procedurze, jednakże tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert.

Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W dalszej kolejności zamawiający dokonuje wyboru co najmniej pięciu kandydatów spełniających kryteria przetargu. Wyselekcjonowane podmioty składają oferty w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenia do ich złożenia. Termin ten może być skrócony do 36 dni, jeśli opublikowano wstępne ogłoszenie o planowanym przetargu.

W sytuacjach wyjątkowych zamawiający może wyznaczyć termin 15 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu i 10 dni na złożenie oferty. Jeśli ogłoszenie przesłano oferentowi drogą elektroniczną, okres na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu także może ulec skróceniu do 10 dni.

 

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej zamawiający zaprasza co najmniej trzech przedsiębiorców, z którymi negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających stosuje procedurę negocjacyjną w przetargach publicznych tylko w określonych przypadkach, np. do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych lub wykonywania testów. W przypadku zaś zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych procedura negocjacyjna może zostać uznana za standardową procedurę stosowaną przez zamawiającego.

Czas na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu w formie procedury przetargowej wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W sytuacjach wyjątkowych termin może zostać skrócony do 15 dni, a w przypadku, gdy ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną - do 10 dni.

Ponadto w sytuacjach wyjątkowych zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, np. w przypadku, gdy w procedurze otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty bądź gdy z uwzględnionych przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy.

 

Dialog konkurencyjny

Tryb dialogu konkurencyjnego stosowany jest często w przypadku udzielania złożonych zamówień publicznych, np. dużych projektów infrastrukturalnych oraz zamówień, w których zamawiający nie może z góry określić specyfikacji technicznej zamówienia.

Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający powinien zaprosić co najmniej 3 przedsiębiorców do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne zamówienia. Po zakończeniu dialogu przedsiębiorcy składają swoje ostateczne oferty.

Tryb dialogu konkurencyjnego nie ma zastosowania do przetargów publicznych, w których zamawiającym jest podmiot świadczący usługi użyteczności publicznej w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

Aukcje elektroniczne

Zamawiający może również udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej. Przed jej rozpoczęciem powinien on dokonać wstępnej oceny ofert celem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji wyłącznie przedsiębiorców spełniających określone w przetargu kryteria.

W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji należy podać datę, godzinę jej rozpoczęcia i liczbę rund aukcyjnych. Trzeba te wskazać formułę matematyczną, według której tworzone będą w sposób automatyczny kolejne klasyfikacje. W każdej z rund aukcyjnych oferent ma możliwość ustalenia swojej pozycji w klasyfikacji w porównaniu do ofert konkurencyjnych. Tożsamość ofert konkurencyjnych jest poufna.

Tryb aukcji elektronicznej nie ma zastosowania w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, w tym przy zamówieniu na projekt robót budowlanych.

 

Wspólny Słownik Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary, CPV) to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, wprowadzony do stosowania w zamówieniach publicznych realizowanych w krajach UE na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

Oficjalny tekst CPV w wersji polskiej dostępny jest tutaj.

 

CPV ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu świadczenia poprzez standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu zamówień publicznych. Słownik składa się z części głównej i uzupełniającej.

 

Słownik główny

Słownik główny oparty jest o strukturę drzewa obejmującego kody składające się z maksymalnie 9-ciu cyfr, powiązanych ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób:

 • dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y);
 • trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y);
 • cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);
 • pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

 

Słownik uzupełniający

Słownik uzupełniający znajduje zastosowanie w przypadku rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

 • pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji;
 • drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie;
 • trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom;

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

 

Tabela zbieżności (przydatna w porównaniu kategorii CPV z innymi nomenklaturami).

 

Baza przetargowa TED

Celem aktywnego uczestnictwa w rynku przetargów publicznych UE należy na bieżąco monitorować unijną bazę przetargową - Tenders Electronic Daily (TED) - http://www.ted.europa.eu.

TED jest internetową wersją Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym publikowane są oferty przetargowe podlegające przepisom unijnym. Baza oferuje bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych i jest aktualizowana pięć razy w tygodniu z około 1500 ogłoszeniami o zamówieniach publicznych.

TED ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie i sortowanie ogłoszeń według kraju, regionu, branży i innych kryteriów. Informacje o każdym dokumencie dotyczącym zamówienia publikowane są w 24 językach urzędowych UE.

Aby korzystać z nieodpłatnej bazy TED należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Rejestracja odbywa się w europejskim systemie ECAS (European Commission Authentication Service) i umożliwia:

- dostęp do bazy TED, włącznie z archiwum;

- personalizację profili wyszukiwania według indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;

- otrzymywanie powiadomień pocztą elektroniczną stosownie do profili wyszukiwania;

- dostosowanie kanałów RSS do witryn internetowych i czytników RSS.

Baza przetargowa UE - Tenders Electronic Daily (TED)

 

Krajowe bazy zamówień publicznych

Warto również zwrócić uwagę na nieodpłatną bazę przetargów publicznych w różnych krajach (także poza UE), czyli portal Systemu Informacyjnego Zamówień Publicznych (SIMAP) - http://www.simap.ted.europa.eu.Baza przetargowa SIMAP

 

Narzędzie informatyczne eCertis

Narzędzie informatyczne eCertis (eCertificate - International Market and Services) jest pomocne w wyszukiwaniu certyfikatów i zaświadczeń, które często są wymagane w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w krajach UE, a także w Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Działa ono na podstawie danych udostępnianych przez władze publiczne różnych krajów. Należy jednak pamiętać, że wiadomości zawarte w serwisie eCertis nie stanowią porady prawnej, a mają walor jedynie informacyjny.

eCertis (eCertificate - International Market and Services)

 

Kontrola, zawieszenie postępowania przetargowego

Oferent, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w świetle prawa UE ma możliwość żądać przeprowadzenia kontroli całego postępowania. W wybranych państwach członkowskich może być wprowadzony dodatkowy wymóg wystąpienia przez oferenta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do urzędu, który prowadził dany przetarg.

Skutkiem takiego wniosku jest niezwłoczne zawieszenie postępowania przetargowego. Odwołanie analizowane jest przez niezależny organ. W czasie jego rozpatrywania i do czasu zakończenia kontroli zamawiający nie może zawrzeć umowy z oferentem.

Na złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli oferent powinien mieć co najmniej 10 dni od dnia, w którym otrzymał decyzję odmowną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu oraz co najmniej 15 dni, jeśli decyzję odmowną otrzymał za pośrednictwem poczty. W czasie zawieszenia (10 lub 15 dni) zamawiający nie może zawrzeć umowy z oferentem.

Okres zawieszenia nie ma zastosowania, gdy:

 • uprzednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu nie była wymagana;
 • zamówienie zostało udzielone jednemu oferentowi;
 • zamówienie wynikało z umowy ramowej.

 

Udzielone zamówienie jest nieskuteczne

Organ odwoławczy może uznać udzielone zamówienie za nieskuteczne w przypadku, gdy:

 • organ publiczny udzielił zamówienia nie publikując wcześniej ogłoszenia o zamówieniu, które było wymagane;
 • ograniczono lub wyłączono prawo dochodzenia roszczeń przez oferentów (np. przez wyłączenie okresu zawieszenia);
 • istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące na dyskryminację odrzuconych oferentów.

W niektórych krajach UE umowy o zamówienia publiczne mogą pozostać skuteczne nawet jeżeli spełniają przesłanki nieskuteczności, np. gdy jej wykonanie uzasadnione jest ogólnym interesem publicznym. Tym samym na zamawiającego powinny zostać nałożone inne kary (np. grzywna) lub skróceniu powinien ulec okres obowiązywania kontraktu.

 

Nieformalna i bezpłatna pomoc Europejskiej Sieci Zamówień Publicznych

Europejska Sieć Zamówień Publicznych (ang. The European Public Procurement Network, PPN) działa na rzecz efektywnego egzekwowania przepisów zamówień publicznych dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy ekspertami ds. zamówień publicznych w ramach sieci. Drugą płaszczyzną działania PPN jest współpraca w zakresie nieformalnego rozwiązywania sporów o zasięgu międzynarodowym, wynikających ze stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Komisja Europejska zachowuje status obserwatora i wspiera jej funkcjonowanie.

Pomoc oferowana przez punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Zamówień Publicznych jest bezpłatna i oparta na nieformalnej procedurze. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, których dane (w tym oddziału w Polsce) dostępne są tutaj.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na formalne dochodzenie roszczeń (opis niżej), informacje o procedurze złożenia skargi do Komisji Europejskiej może uzyskać w krajowym punkcie PPN.

 

Należy zwrócić uwagę, że zgłoszenie sprawy do krajowego punktu PPN nie skutkuje zawieszeniem procedury przetargowej.

 

Skarga do Komisji Europejskiej

Formalnym środkiem ochrony prawnej i kontroli udzielania zamówień publicznych, przysługującym zarówno wykonawcy, jak i podmiotowi zainteresowanemu, jest skarga do Komisji Europejskiej na naruszenie prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych.

W skardze zakwestionować można działanie lub zaniechanie zamawiającego, które jest sprzeczne z określonym przepisem lub zasadą prawa UE. Uchybienie powinno być powiązane z naruszeniem postanowień dyrektyw unijnych z zakresu przetargów publicznych. W przypadku, gdy nie wynika ono lub wynika częściowo z dyrektyw unijnych, należy powołać się na postanowienia Traktatu o Funkcjonowaniu UE lub orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (ETS).

Informacje o procedurze złożenia skargi do KE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej, także w języku polskim - http://www.ec.europa.eu.

Skarga może być wniesiona w języku polskim, samodzielnie lub przez pełnomocnika. Wzór dostępny jest na ww. stronie internetowej.

 

Podstawowe elementy skargi do Komisji Europejskiej:

 • dane teleadresowe przedsiębiorcy;
 • wskazanie zamawiającego, który zdaniem wnoszącego skargę dopuścił się naruszenia prawa UE;
 • przedstawienie okoliczności faktycznych, które stanowią podstawę wniesienia skargi;
 • wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone przez zamawiającego;
 • wskazanie wniosków kierowanych dotychczas w sprawie do KE, władz i organów UE;
 • wskazanie czy w przetarg zaangażowane zostały środki pochodzące z finansowania UE, z których korzysta lub zamierza korzystać zamawiający;
 • opisanie środków odwoławczych lub innych, które podjęto w sprawie oraz decyzji i odszkodowań, jeśli zapadły (należy załączyć kopie orzeczeń lub decyzji).

 

Dyrektywy UE

Dyrektywy UE w dziedzinie zamówień publicznych:

- nowe dyrektywy UE (termin implementacji upływa dnia 18 kwietnia 2016 r.);

- Dyrektywa 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna);

- Dyrektywa 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa);

- Dyrektywy 2007/66/WE, 89/665/EWG, 92/13/EWG (dyrektywy odwoławcze);

- Dyrektywa 2009/81/WE (dyrektywa obronna);

- Dyrektywa 2014/55/UE (dyrektywa ws. fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych);

- Dyrektywa 2013/16/UE (dyrektywa w związku z przystąpieniem do UE Republiki Chorwacji);

- Dyrektywa 2009/33/WE (dyrektywa ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego).

 

Rozporządzenia UE

Rozporządzenia UE w dziedzinie zamówień publicznych:

- w zakresie ustalenia progów kwotowych w zamówieniach publicznych - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień;

- w zakresie wspólnego słownika zamówień publicznych (CPV) - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV;

- wniosek legislacyjny dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług z Unii Europejskiej do rynków zamówień publicznych państw trzecich; dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług z Unii Europejskiej do rynków zamówień publicznych państw trzecich;

- w zakresie formularzy do publikacji ogłoszeń - Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

 

Zasoby Urzędu Zamówień Publicznych RP

Inne dokumenty w dziedzinie zamówień publicznych:

- Decyzje

- Komunikaty

- Zielone Księgi

- Projekty unijnych aktów prawnych w dziedzinie zamówień publicznych

 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w zakresie m.in. zamówień publicznych umieszczone jest nieodpłatnie w zbiorze elektronicznym CURIA - http://www.curia.europa.eu. Wyszukiwarka dostępna jest w języku polskim i zawiera przegląd aktualnego i historycznego orzecznictwa zarówno ETS, jak i Sądu I instancji oraz Sądu ds. Służby Publicznej.

Sprawozdania odnaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych RP.

 

Przegląd orzecznictwa ETS od 2011 r.

Przegląd orzecznictwa ETS w 2015 r.