Zamówienia Systemu Narodów Zjednoczonych

Zamówienia Systemu Narodów Zjednoczonych

Zamówienia Systemu Narodów Zjednoczonych

Całkowita wartość towarów i usług zamówionych w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zgodnie z raportem statystycznym (Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2016) wzrosła do 17.7 miliarda dolarów amerykańskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Organizacji Narodów Zjednoczonych i miejscu Polski w ONZ, przetargach publicznych ONZ, wybranych agencjach systemu NZ, również w kontekście przetargów zrealizowanych przez polskich przedsiębiorców, oraz instrukcji do rejestracji w bazie zamówień ONZ - United Nations Global Marketplace (UNGM).

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ, ang. The United Nations, UN) powstała w 1945 r. z inicjatywy 51 państw, które rozpoczęły na skalę międzynarodową działania w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Obecnie ONZ zrzesza 193 państwa. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny (od stycznia 2017 r. jest nim Antonio Guterres).


Główne cele ONZ to m.in.:

- utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

- rozwiązywanie konkretnych konfliktów lub problemów o charakterze międzynarodowym, w tym gospodarczych i humanitarnych,

- podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju (ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego) oraz poprawy warunków życia.

 

Z perspektywy instytucjonalnej system ONZ tworzy blisko 40 podmiotów, w tym:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych z główną siedzibą w Nowym Jorku oraz biura regionalne w Genewie, Wiedniu i Nairobi;

- 16 samodzielnych wyspecjalizowanych Agencji, w tym WHO, ICAO, UNESCO, UNIDO, FAO, IAEA;

- 11 programów specjalnych i funduszy, w tym UNDP, UNHCR;

- 5 komisji regionalnych ds. gospodarczych i społecznych dla Europy (z siedzibą w Genewie), Afryki (w Addis Abeba, Etiopia), Azji i Pacyfiku (w Bangkoku, Tajlandia), Ameryki Łacińskiej i Karaibów (w Santiago de Chile), Azji Zachodniej (w Bejrucie, Liban);

- 4 regionalne banki rozwoju dla Afryki, Azji, Karaibów i Ameryki Łacińskiej.

 

Ponadto z działalnością ONZ związane są inne organizacje o charakterze powszechnym, w tym:

- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA),

- Światowa Organizacja Handlu (WTO).

 

Poniżej przedstawiono strukturę Systemu Narodów Zjednoczonych:

 

Źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: http://www.un.org.pl.

 

Dzień z życia Sekretarza Generalnego ONZ

W 2015 r. minęło 70 lat funkcjonowania ONZ na świecie.

 

Polska jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych realizuje cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

Karta Narodów Zjednoczonych w języku polskim, w języku angielskim

 

Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 r. i ratyfikowała 16 października 1945 r. W stosownym oświadczeniu rząd polski zapewnił poparcie dla realizacji misji Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wyraził gotowość do współdziałania w ramach powstającego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, zasad nienaruszalności granic oraz oparcia ustrojów państw na zasadach demokratycznych.

 

Polskie przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych funkcjonują w Genewie, Nairobi, Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

Poniżej przedstawione zostały adresy oficjalnych stron internetowych przedstawicielstw oraz podstawowe dane teleadresowe:

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria) - strona internetowa, dane teleadresowe,

- Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi (Kenia) - strona internetowa, dane teleadresowe,

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) - strona internetowa, dane teleadresowe,

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO w Paryżu (Francja) - strona internetowa, dane teleadresowe,

- Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie (Włochy) - strona internetowa, dane teleadresowe,

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu (Austria) - strona internetowa, dane teleadresowe.

 

Zadania Stałego Przedstawicielstwa RP przy NZ w Nowym Jorku.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ.

 

Przydatne strony internetowe:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych,

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - więcej informacji na temat udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, w tym ONZ, tutaj.

 

Zapotrzebowanie ONZ na towary, usługi i roboty budowlane

Celem realizacji misji Organizacji Narodów Zjednoczonych poszczególne jednostki systemu NZ wdrażają programy i projekty, podejmują szereg działań wymagających różnego rodzaju towarów, usług oraz robót budowlanych. Zamówienia realizowane są w drodze umów z dostawcami, którzy wyłaniani są w procedurze przetargu publicznego.

Należy zaznaczyć, że organem ONZ odpowiedzialnym za organizację przetargów dla poszczególnych jednostek, biur i departamentów oraz przedstawicielstw ONZ, a także dla niektórych agencji NZ, jest Sekretariat NZ.

 

Rynek zamówień publicznych ONZ w liczbach

Całkowita wartość towarów i usług zamawianych corocznie w ramach systemu ONZ przedstawiana jest w formie raportu statystycznego (Annual Statistical Report on United Nations Procurement), dostępnego w witrynie the United Nations Global Marketplace (dalej: Raport statystyczny ONZ za 2013 r.).

Zgodnie z raportem za 2016 r. (do pobrania tutaj) całkowita wartość towarów i usług zamówionych przez ONZ w roku 2016 r. wzrosła do 17,7 miliarda USD w porównaniu do 2015 r., w którym łączna wartość zamówień wyniosła 17.6 miliarda USD (w roku 2014 było to odpowiednio 17,2 miliarda USD).

 

Poniższy wykres stanowiący część raportu z 2016 r. przedstawia całkowitą wartość zamawianych przez ONZ dóbr i usług w latach 2009-2016:

 

Wartość rynku zamówień publicznych ONZ w latach 2009-2016 (wyrażona w miliardach USD).

Wartość zamówionych usług w 2016 r. wyniosła 9,004 miliarda USD, co stanowi wzrost w zestawieniu z 2015 r., gdy wskaźnik ten osiągnął 8,955 miliarda USD. Zakontraktowane towary w 2016 r. kosztowały 8,709 miliarda USD, co daje przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim (8,620 miliarda USD).

 

Zgodnie z Raportem ONZ za 2016 r. wzrost ogólnej liczby zamówień wynika przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania:

- WFP (Światowy Program Żywnościowy - World Food Programme);

- UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, the United Nations High Commissioner for Refugees);

- UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - United Nations Development Programme);

- UNOPS (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Projektów - United Nations Office for Project Services).

Zwyżka ogólnej liczby zamówień w ww. organizacjach spowodowana jest m.in wzrostem zleceń na zamówienia żywnościowe w RPA oraz Nigerii, oraz nasilającym się kryzysem uchodźczym i związanym z nim zapotrzebowaniem na namioty, usługi opieki zdrowotnej, a także usługi i matieriały budowlane.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2016 r. zamówiła towary i usługi z 221 państw i terytoriów, z czego w 122 krajach roczna wartość kontraktów wyniosła ponad 10 milionów USD.

 

Biorąc pod uwagę kategorie zamawianych towarów i usług, zgodnie z Raportem ONZ za 2016 r. zapotrzebowanie systemu ONZ jest szerokie i obejmuje wiele sektorów zgodnie z preferencjami konkretnych organizacji i agencji.

 

Poniższy wykres z Raportu ONZ za 2016 r. przedstawia sektory, w których ilość zamówionych dóbr i usług była największa:

 

Zamówione dobra i usługi w 2016 r. według sektorów.

Największa liczba zamówień widoczna jest w sektorze zdrowotnym (zapotrzebowanie na leki, usługi medyczne, sprzęt medyczny i laboratoryjny), usług konsultacyjnych i eksperckich oraz transportowym (popyt na usługi transportowe, środki transportu).

 

 

Polscy przedsiębiorcy z sukcesem uczestniczą w globalnych przetargach publicznych, w tym w przetargach różnych agencji systemu ONZ. Zgodnie z Raportem ONZ za 2016 r., całkowity udział polskich firm w zamówieniach ONZ na towary i usługi r. wyniósł 2,4 miliona dolarów amerykańskich.

 

Trendy w zamówieniach publicznych ONZ zrealizowanych przez polskie firmy w 2016 r. prezentuje poniższy wykres:

 

Zamówienia publiczne ONZ zrealizowane przez polskich przedsiębiorców (wartości wyrażone w milionach USD).

 

Realizacja kontraktów przez polskich przedsiębiorców na rzecz poszczególnych agencji ONZ w 2016 r. została przedstawiona poniżej:

Kontrakty polskich firm w agencjach ONZ w 2016 r. (wartości wyrażone w milionach dolarów amerykańskich).

 

Należy stwierdzić, że większość ww. kontraktów zrealizowana została w 2016 r. na rzecz:

- Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme, UNDP) - wartość kontraktów: 0,75 miliona USD;

- Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) - wartość kontraktów: 0,4 miliona USD ;

- Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) - wartość kontraktów: 0,35 mln USD.

 

Zrealizowane kontrakty zgodnie z Raportem ONZ za 2016 r. najczęściej dotyczyły:

- w obszarze zamawianych towarów: leków, sprzętu medycznego;

- w obszarze zamawianych usług: usług administracyjnych i opieki zdrowotnej.

 

Rynek zamówień Narodów Zjednoczonych dostępny jest dla firm z całego świata, także dla przedsiębiorców polskich. Zamawiane są towary i usługi z wielu branż.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, autorstwa Dr Macieja Lubiszewskiego "Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych - praktyczny przewodnik".

 

Rejestracja w bazie UNGM

Pierwszym krokiem do uczestnictwa w rynku zamówień publicznych ONZ jest rejestracja przedsiębiorcy w bazie zamówień publicznych NZ - United Nations Global Marketplace (UNGM) - http://www.ungm.org. Umożliwia to dostęp do informacji oraz uczestnictwa w przetargach organizowanych przez system ONZ.

Baza przetargowa ONZ - UNGM

 

Należy zwrócić uwagę, że w bazie UNGM możliwa jest rejestracja na 3 poziomach - podstawowym (poprzez rejestrację podstawowych danych firmy) oraz poziomach I, II (gdzie wymagane jest podanie bardziej szczegółowych danych firmy).

 

Poziom PODSTAWOWY

Wymogi:

1) rejestracja danych podstawowych (firma, dane teleadresowe, dane do osób kontaktowych, inne);

2) wskazanie kraju(ów), w których prowadzona jest działalność biznesowa;

3) klasyfikacja oferowanych dóbr i usług.

 

Poziom I

Wymogi:

4) spełnienie wymagań 1-3;

5) przedstawienie dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzonego przedsiębiorstwa (w przypadku polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego);

6) wskazanie danych kontaktowych do przynajmniej trzech niezależnych, niepowiązanych podmiotów udzielających referencji dla rejestrującego się w bazie UNGM przedsiębiorcy (rekomendacje powinny wynikać z faktu współpracy biznesowej między podmiotami);

7) wskazanie danych właścicieli oraz struktury zarządczej firmy (także m.in. podmiotów powiązanych, oddziałów, przedstawicielstw, dyrektorów zarządzających) oraz danych konsultantów i pośredników, którzy współpracują z przedsiębiorcą w zakresie kontraktów, umów, przetargów w ramach systemu NZ.

 

Poziom II

Wymogi:

8) spełnienie wymagań 1-7;

9) przedstawienie listów referencyjnych od trzech niezależnych, niepowiązanych klientów lub firm (powinny one wynikać z faktu współpracy biznesowej między podmiotami). Pozostałe wymagania dla listów referencyjnych:

- powinny być sporządzone w języku angielskim,

- powinny pochodzić od trzech niezależnych podmiotów, którym rejestrujący się podmiot sprzedał towary lub świadczył usługi w okresie ostatnich 12 miesięcy,

- preferowana treść listu referencyjnego zawiera opis współpracy (to jest przedmiot, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość projektu),

- powinny być sporządzone na papierze firmowym podmiotu udzielającego referencji i odnosić się ściśle do podmiotu, któremu referencja jest udzielana;

10) przedstawienie sprawozdania finansowego (po audycie finansowym, innej certyfikacji) lub dokumentu równoważnego z ostatnich trzech lat.

 

3 kluczowe informacje o UNGM:

- baza dostępna jest nieodpłatnie w angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej;

- rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego formularza w witrynie rejestracyjnej UNGM - https://www.ungm.org/Vendor/Registration;

- rejestracja na poziomie podstawowym zajmuje ok. 5-10 minut.

 

Klasyfikacja towarów i usług

Towary i usługi zamawiane przez agencje NZ usystematyzowane są według jednolitej klasyfikacji United Nations Supplier Code of Conduct (UNSPSC). Dostępna jest ona na stronie UNGM (https://www.ungm.org/Public/UNSPSC) oraz poniżej:

Wyszukiwarka kodów - UNSPSC

 

Zakładki kodów rozwijają się na kody szczegółowe, przykładowo poniżej (dla kodów w branży spożywczej):

Jak prawidłowo określić kod dla towaru lub usługi?

Należy wybrać kod jak najbardziej szczegółowy dla danego towaru lub usługi, to jest umiejscowiony niżej w przedstawionej hierarchii kodów. Przykładowo: zamiast ogólnego kodu 47000000 zgodnie z powyższym rozwinięciem kodów dla branży spożywczej, powinno się wybrać kod szczegółowy np. 47101514.

Rekomendacją ONZ jest wybór kodów co najmniej 3 poziomy niżej od kodu ogólnego. Dalej, należy wybrać wszystkie możliwe kody klasyfikujące towar lub usługę, aby mieć pewność, iż klasyfikacja została przeprowadzona w sposób wyczerpujący.

 

Automatyczne kojarzenie biznesowe

Poprzez rejestrację w bazie UNGM przedsiębiorcy są automatycznie kojarzeni z organizacjami w ramach systemu NZ, które zamawiają towary i usługi w zakresie działalności gospodarczej firm będących w ewidencji. Po zarejestrowaniu się istnieje opcja wyłączenia powiadomień o przetargach w określonych agencjach, zgodnie z wolą przedsiębiorcy. Nie ma jednak możliwości dołączenia do powiadomień o przetargach w agencjach, które nie zamawiają towarów i usług w obszarze aktywności biznesowej przedsiębiorcy.

 

Po zakończeniu rejestracji

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przedsiębiorca ma prawo do zmiany lub usunięcia zarejestrowanych danych. Proces aktualizacji trwa do 10-ciu dni roboczych. Profil firmy, który został skojarzony zgodnie z ww. procesem z chociaż jedną organizacją lub agencją ONZ jest widoczny dla pracowników NZ, tym samym jest aktywny w bazie UNGM.

W dalszej kolejności ONZ automatycznie otrzymuje informację o rejestracji nowego przedsiębiorcy w systemie. Na tym etapie formularz rejestracyjny badany jest wyłącznie na poziomie podstawowym, to jest w zakresie: danych podstawowych (firma, dane teleadresowe, dane do osób kontaktowych, inne); kraju(ów), w których prowadzona jest działalność biznesowa i klasyfikacji oferowanych przez przedsiębiorcę dóbr i usług. Weryfikacja trwa do 10-ciu dni roboczych, a w tym czasie nie można zmieniać danych.

Sprawdzanie formularzy rejestracyjnych na poziomie I i II następuje wyłącznie jako część procedury przetargowej. W tym przypadku status aplikacji przedsiębiorcy w systemie UNGM pozostaje jako: "złożona" ("submitted").

 

Pomoc w rejestracji profilu firmy w UNGM

W razie problemów z rejestracją należy użyć opcji "Pomoc" ("Help") - https://www.ungm.org/Vendor/Registration, w której można skorzystać z bazy najczęściej zadawanych pytań lub zgłosić problem konsultantowi (odpowiedź na zapytanie trwa do 48 godzin).

 

Informacje o aktualnych przetargach

Po rejestracji i aktywacji konta należy śledzić informacje o aktualnych przetargach, które dostępne są na witrynie UNGM w zakładce "Business opportunities" - https://www.ungm.org/Public/Notice.

Baza informacji o przetargach jest nieodpłatna i zawiera kompletne informacje dot. przetargów NZ.

Kroki rejestracyjne w bazie UNGM dostępne są tutaj


Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) jest wiodącą agencją ONZ w dziedzinie żywności i rolnictwa. FAO działa na rzecz rozwoju rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywności, począwszy od prezentacji nowych technologii, po doradztwo jak uzyskać trwały i wysoki poziom w międzynarodowym handlu produktami rolnymi. FAO prowadzi działania oraz projekty mające na celu zmniejszenie ubóstwa i głodu na świecie.

W imieniu FAO zamówienia realizowane są przez Wydział Zamówień z siedzibą w Rzymie (Włochy).

 

Więcej informacji o FAO znajduje się tutaj.

 

Najczęściej zamawiane towary to:

- podstawowe chemikalia (nawozy i pestycydy),
- produkty rolne (nasiona, uprawy, warzywa, sadzonki),
- maszyny specjalnego przeznaczenia (maszyny rolnicze, ciągniki, urządzenia zraszające, urządzenia do nawadniania),
- sprzęt transportowy,
- sprzęt biurowy i IT,
- sprzęt medyczny, laboratoryjny,
- weterynaryjne produkty farmaceutyczne i szczepionki,
- produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych (pokarm dla ryb, pasze dla bydła i drobiu),
- środki chemiczne, włókna i tworzywa sztuczne, gumy,
- zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,
- maszyny i sprzęt (także drobne narzędzia rolnicze, motyki, kilofy, itp.).

 

Najczęściej zamawiane usługi to:

- architektura, budownictwo, usługi techniczne i inżynieryjne,
- usługi handlowe,
- sondaże i badania,
- ubezpieczenia,
- szkolenia,
- magazynowanie,
- transport i komunikacja,
- usługi informatyczne,
- usługi w zakresie napraw i konserwacji.

Informacje o przetargach FAO dostępne są w bazie przetargowej ONZ - United Nations Global Marketplace (UNGM) - http://www.ungm.org.

Kroki rejestracyjne w bazie UNGM opisane są tutaj.

 


Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) z siedzibą w Wiedniu jest wyspecjalizowaną organizacją działającą w ramach systemu ONZ. Funkcję Dyrektora Generalnego pełni obecnie LI Yong.

Zadaniem UNIDO jest wspieranie procesów industrializacji oraz pomaganie krajom rozwijającym się i znajdującym się w okresie transformacji gospodarczej w uzyskaniu należnego miejsca w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej.

UNIDO, wychodząc z założenia, iż konkurencyjny i zrównoważony, przyjazny środowisku przemysł odgrywa decydującą rolę w przyspieszaniu wzrostu gospodarczego, redukcji ubóstwa i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, stara się promować konkurencyjną gospodarkę, tworzenie nowych miejsc pracy i zdrowe środowisko naturalne. Czyni to poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, pomocy technicznej i wiedzy z zakresu produkcji, zarządzania i marketingu, współpracując przy tym ściśle z instytucjami rządowymi i środowiskami gospodarczymi 172 państw członkowskich.

Organizacja posiada ponadto 40 biur terenowych oraz 3 przedstawicielstwa: w Brukseli (UE), Genewie (ONZ) i Nowym Jorku (ONZ). Sieć kilkunastu Biur Promocji Inwestycji i Technologii (ITPO) i 5 Oddziałów Promocji Inwestycji UNIDO odpowiadają za aktywną promocję oraz przepływ inwestycji i technologii do krajów rozwijających się. UNIDO zatrudnia ok. 650 stałych pracowników w wiedeńskiej siedzibie Organizacji i biurach terenowych oraz współpracuje corocznie z 2000-3000 międzynarodowych i narodowych ekspertów przy realizacji swoich projektów.

W 1985 r. UNIDO uzyskała status wyspecjalizowanej agencji systemu NZ. Do tego czasu, od momentu powstania w 1966 r., była strukturą zintegrowaną i finansowaną z budżetu ONZ, nadzorowaną przez Zgromadzenie Ogólne NZ.

Do połowy lat 90. UNIDO stanowiła w znacznej mierze forum, na którym ścierały się interesy bloków politycznych w ubieganiu się o wpływy w krajach Trzeciego Świata. Po roku 1989 aspekt polityczno-ideologiczny ustąpił miejsca zagadnieniom gospodarczym, wpisującym się w układ szerszych relacji Północ–Południe, przedmiotem których jest współpraca na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, w tym przemysłowego.

Wobec zmieniającego się otoczenia polityczno-gospodarczego i pojawiających się nowych wyzwań, kraje członkowskie uzgodniły i zatwierdziły w 1997 r. pakiet reform zatytułowany "Business Plan on the Future Role and Functions of UNIDO". Skupił on działalność UNIDO na ograniczonej liczbie zagadnień merytorycznych oraz spowodował redukcję budżetu, racjonalizację struktur organizacyjnych i zarządzania. Celem było podwyższenie efektywności i wydajności funkcjonowania.

Od momentu ogłoszenia przez Sekretarza Generalnego ONZ K. Annana założeń i kierunków reformy ONZ, kierownictwo UNIDO przystąpiło do poszukiwania środków i sposobów umożliwiających ściślejszą integrację z innymi agencjami systemu NZ o profilu gospodarczo-społecznym (UNCTAD, UNDP, UNEP), aby uzyskać korzyści synergiczne w zakresie rozwoju przemysłowego.

 

Polska w UNIDO

Polska od samego początku istnienia aktywnie uczestniczy w pracach UNIDO, m.in. poprzez wielokrotne członkostwo w jej organach politycznych: Radzie Rozwoju Przemysłowego (Industrial Development Board, IDB), Komitecie Programu i Budżetu (Programme and Budget Committee, PBC) oraz przez udział w delegacjach krajowych wysokiego szczebla w Konferencjach Generalnych. Nasz kraj jest obecnie członkiem zarówno IDB, jak i PBC, co daje możliwość aktywnego wpływania na politykę Organizacji.

Polska przystępując do Unii Europejskiej straciła miano kraju biorcy oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na rzecz statusu dawcy. Członkostwo w UNIDO daje polskim firmom i ekspertom szansę włączenia się w przeprowadzanie programów inicjowanych przez Organizację. UNIDO, jako wyspecjalizowana instytucja wielostronna systemu NZ, umożliwia realizację wybranych celów polityczno-gospodarczych Polski w krajach i regionach, gdzie z uwagi na uwarunkowania geopolityczne ich osiągnięcie natrafia na trudności.

Współpraca między Polską a UNIDO odbywa się na zasadzie koncepcji „pomoc za programy" (Polska przekazuje środki finansowe na realizację wybranych projektów, które powinny być wdrażane przede wszystkim przez polskie przedsiębiorstwa i specjalistów). W ten sposób promocja kraju łączy się z pomocą państwom rozwijającym się – zwłaszcza w kluczowym dla interesów Polski regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na chwilę obecną jesteśmy dawcą wsparcia rozwojowego na Ukrainie, poprzez programy wspomagające UNIDO dotyczące identyfikacji ognisk zanieczyszczeń środowiska naturalnego i ochrony zasobów wód podziemnych na obszarach zlewni Bugu oraz podnoszenia jakości w sektorze rolno-spożywczym.

 

Przetargi UNIDO

UNIDO rozpisuje przetargi na zakup sprzętu i usług o wartości ponad 100 milionów euro rocznie.

 

Najczęściej zamawiany sprzęt:

- wymiana urządzeń/substancji zubożających warstwę ozonową,

- sprzęt służący do zastąpienia bromku metylu (także sprzęt do pomiaru i kontroli stężenia),

- sprzęt mający zastosowanie w uprawie i przetwórstwie surowców rolnych,

- sprzęt do produkcji odzieży,

- sprzęt do produkcji i magazynowania wodoru,

- maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego,

- systemy i infrastruktura OZE,

- silniki, turbiny,

- pompy, sprężarki, zawory,

- urządzenia klimatyzacyjne,

- systemy uzdatniania wody,

- urządzenia wentylacyjne,

- wyposażenie mające zastosowanie w górnictwie i kopalnictwie,

- maszyny budowlane,

- systemy zarządzania i recyklingu odpadów,

- sprzęt telekomunikacyjny,

- wyposażenie metrologiczne,

- instalacje elektryczne, montaż mechaniczny.

 

Najczęściej zamawiane usługi:

- doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, zarządzania odpadami,

- doradcze dot. zarządzania,

- szkoleniowe,

- z zakresu bezpieczeństwa,

- gastronomiczne,

- konferencyjne,

- seminaria i konferencje.

 

Informacje o przetargach UNIDO dostępne są w bazie przetargowej ONZ - United Nations Global Marketplace (UNGM) - http://www.ungm.org.

 

Oferty przetargowe dotyczące wyłącznie UNIDO opublikowane są również na stronie https://procurement.unido.org.

 

Poradniki, instrukcje, broszury informacyjne